Claude Lorrain, Apollo and the Muses, 1674. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Digital image courtesy of the Getty

Ingen nyantagning till programmet efter höstterminen 2016. 

För att optimera din utbildning formar du och din handledare en studieplan utifrån dina behov och intressen. Inom programmets ram har du möjlighet att etappvis läsa en magisterkurs och en masterkurs. Båda alternativen ger en fördjupning i konstvetenskapliga frågeställningar, teoretiska perspektiv och metoder. I programmet finns också möjlighet till en praktikperiod, som du själv ansvarar för med stöd av institutionens omfattande kontaktnät. En magister- eller masterexamen ger dig behörighet att söka forskarutbildning inom konstvetenskap och innebär också en mycket värdefull merit på arbetsmarknaden utanför universitetsvärlden.

Programmets inleds med fyra kurser om 7,5 hp under den första terminen: Vetenskaplighet och forskningsetik ges av filosofiska institutionen och är obligatorisk för samtliga masterstudenter vid den humanisktiska fakulteten. Denna ges parallellt med den den tematiska, tvärvetenskapliga kursen Estetiska traditioner, som läses av alla studenter på det estetiska programmet oavsett inriktning. Den konstvetenskapliga teori- och metodkursen Kunskap och tolkning; ges parallellt med kursen Konstvetenskapens praktiker under andra halvan av den första terminen.

När du läser masterprogrammet med inriktning konstvetenskap läser du under den första terminen följande inriktningsspecifika kurser:

Period 2

Kunskap och tolkning, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en fördjupad orientering i allmän kunskapsteori och konstvetenskaplig tolkningsteori. Avsikten är här att kombinera teori och praktik: att studenten ska tillägna sig ett bredare urval av teoretiska och metodologiska perspektiv och skaffa sig kunskap för att göra ett självständigt val av teori och metod i sitt examensarbete. Av stor vikt är också att studenten tillägnar sig kunskap om de konstvetenskapliga tolkningsteoriernas historiska förändring och även förmår reflektera över tvärvetenskapliga frågeställningar om kunskaps- och tolkningsteori i ett mer generellt perspektiv.

Kursplan: Kunskap och tolkning (177 Kb)

Konstvetenskapens praktiker, 7,5 hp
I kursen undersöks några centrala konstvetenskapliga praktiker vilka utgör både en förutsättning för och en effekt av det teoretiska skrivandet om konst. Efter vilka kriterier har konst samlats i olika typer av institutioner, och hur är dessa samlingar organiserade? Vilka överväganden ligger bakom en utställnings urval och iscensättning, och vilka är dess effekter på förståelsen av de enskilda konstverken? Hur ser samspelet ut mellan utställningen, publiken och kritiken? Hur förhåller sig den konstkritiska texten till andra texter om konst (den vetenskapliga texten, texter i utställningskataloger etc.)? I kursen, som i hög grad bygger på musei- och utställningsbesök, samt på studenternas aktiva arbete, diskuteras utställningar av samtidskonst såväl som historiskt inriktade utställningar. Likheter och skillnader mellan dessa båda genrer diskuteras och problematiseras.

Kursplan: Konstvetenskapens praktiker: arkiv, utställning, kritik (182 Kb)

Andra terminen läses fyra valbara kurser om vardera 7,5 hp varav två inom huvudområdet. Tredje terminen läses en valbara kurs om 7,5 hp alternativt 5 veckors praktik (7,5 hp), samt färdighetskursen Avancerad akademisk engelska om 7,5 hp. Dessutom påbörjas examensarbetet (masteruppsatsen) som omfattar 45 hp, vilket man sedan fortsätter arbeta med på helfart under den fjärde och avslutande terminen.

Fristående kurser inom konstvetenskapliga institutionen är f n Genusperspektiv på konst och visuell kultur, Postkoloniala perspektiv, Landskap som minne, bild och konstruktion samt Performativitet och visuell kultur 1500-1800 om 7,5 hp vardera. Två kurser inom masterprogrammet i kulturarvsstudier erbjuds även som fristående kurser; Kulturarv och kulturmiljövård samt Kulturarv i globalt perspektiv, om 15 hp vardera. För masterstudenterna finns dessutom kurser inom den humanistiska fakultetens kurspool. Observera att anmälan till fristående kurser vid konstvetenskapliga institutionen måste göras via antagning.se!

Alla studenter på avancerad nivå uppmuntras att ta del av utbudet även vid andra fakulteter och universitet runtom och utanför Sverige. Utomstående kurser kan, efter samråd med programansvarig eller studierektor, tillgodoräknas inom masterexamen.

Vänligen observera: Sökande ska även komplettera ansökan med ett kortfattat personligt brev med en motivering till ansökan. Detta dokument kan laddas upp som en del av ansökan på antagning.se (för ytterligare anvisningar v g se www.antagning.se) och även gärna sändas med epost direkt till studievägledaren, v g se adress nedan.

Om du har frågor, kontakta professor Mårten Snickare, tel 08-161816, e-postadress marten.snickare@arthistory.su.se, studierektor Fredrik Krohn Andersson, tel. 08-16 18 85, e-postadress  fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se, alternativt studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 21 65 eller e-postadress richard.carlsen@su.se.

Antagning till programmet (inriktning konstvetenskap) baseras på följande meritvärderingskomponenter: Uppsatsarbetets kvalitet (enligt betyg), betyg på högskolekurser, tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen, personligt brev.

Besök programmets officiella sida här: http://www.su.se/ike/masterprogram-i-estetiska-vetenskaper