Inriktning litteraturvetenskap

Masterprogram i estetiska vetenskaper, inriktning litteraturvetenskap, 120 hp

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper har fyra inriktningar: konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap och ger examen i respektive huvudområde. Programmet ger breda kunskaper och färdigheter inom det estetiska fältet, och väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom någon del av det valda huvudområdet. Programmet omfattar 2 års heltidsstudier.

Ingen nyantagning till programmet efter höstterminen 2016. 

Kurser

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper utgörs av programgemensamma obligatoriska kurser om totalt 15 hp, inriktningsspecifika obligatoriska kurser om totalt 15 hp, färdighetskurser om 15 hp och valbara kurser om 30 hp för inriktningarna konstvetenskap och musikvetenskap samt 45 hp för inriktningarna litteraturvetenskap
och teatervetenskap. Av dessa ska minst 15 hp ska läsas inom huvudområdet och 15 hp inom ett annat område än huvudområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 45 hp inom huvudområdena konstvetenskap och musikvetenskap och 30 hp inom huvudområdena litteraturvetenskap och teatervetenskap.

Vid etappavgång för magisterexamen läses termin 1 enligt respektive huvudområdes studiegång. Under termin 2 ersätts två av de valbara kurserna (15 hp) med examensarbete för magisterexamen inom respektive huvudområde.

När du läser masterprogrammet med inriktning litteraturvetenskap läser du enligt följande studieplan:

År 1

  • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  • Estetiska traditioner, 7,5 hp (huvudområde konstvetenskap)

Två av följande fyra kurser:

Period 1

Introduktion till litterär tolkningsteori 7,5 hp

Kursen introducerar tolkningsteoretiska traditioner och frågeställningar inom litteraturvetenskapen. Begreppen förstå och förklara litteraturtolkningens gränser och förhållande till annan slags tolkning behandlas, liksom tolkningens historicitet, validitet och intentionens roll i tolkningsarbetet.

Narrativ teori 7,5 hp
Kursen erbjuder en orientering om modern narratologisk begrepps- och teoribildning med koncentrsation på grundläggande begrepp som intrig, berättare, berättelseperspektiv och fiktion. Kursen har en inriktning på det litterära fältet, men berör även teater och film, samt andra narrativa former.

Kursen utvecklar även studentens förmåga att analysera berättelser inom olika områden.

Period 2

Litteratur, samhälle, kritik 7,5 hp
Utifrån några centrala 1900-talsteoretiker fokuserar kursen på olika sätt att förstå relationen mellan litteratur och samhälle. Som dess centrum fungerar frågan om kritisk teori: vad är kritik? Är kritik möjlig? Vilka konsekvenser skulle en ”kritisk teori” få för litteraturvetenskapen? Kring detta centrum formar kursen frågeställningar om kulturindustri och populärkultur, om materialitet, om medier, om modernism.

Att läsa och tolka litteraturens klassiker A 7,5 hp
Kursen avser att pröva olika tolkningar, förankrade i såväl samtidshistorisk kontext som i nutida kritik och teori, på ett begränsat antal centrala verk i den västerländska litteraturens historia. Kursen tar upp tre verk från de antika och medeltida perioderna i Europas litteraturhistoria. De utvalda verken är någorlunda jämnt fördelade över historiska perioder, europeiska regioner och litterära genrer.

Valbara temakurser/färdighetskurser, 7,5 hp, motsvarande 30 hp

År 2

  • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
  • Valbara temakurser/färdighetskurser/praktik, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp
  • Litteraturvetenskap – masterkurs, 30 hp (huvudområde litteraturvetenskap)

Programmet startar varje hösttermin. Ansök via www.antagning.se.

För frågor inkl aktuella scheman och litteraturlistor, kontakta studievägledare Emma Lennström: studievagledare@littvet.su.se.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Masterprogrammet i estetiska vetenskaper

Programansvarig
Mårten Snickare
Telefon: 08-16 18 16
E-post: marten.snickare@arthistory.su.se

Studievägledare

Konstvetenskap

Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Litteraturvetenskap

Lin Engdahl
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Musikvetenskap 

Madeleine Modin
Rum: 313
Tel: 08-16 48 24
E-post: studievagledare@music.su.se

Besök efter överenskommelse via mejl.

Teatervetenskap

Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube