Programmet har fyra inriktningar:

konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap och ger examen i respektive huvudområde. Programmet ger breda kunskaper och färdigheter inom det estetikvetenskapliga fältet, och väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom någon del av det valda huvudområdet. Det ger också färdigheter att självständigt beskriva och tolka estetiska objekt och fenomen såväl muntligt som
skriftligt, samt att i tal och skrift förmedla kunskap om estetiska företeelser i en större samhällelig kontext.

Programmet ger behörighet till utbildning på forskarnivå inom det valda huvudområdet, men förbereder också för högt kvalificerade arbetsuppgifter av självständig karaktär inom privata kulturnäringar och offentlig kultursektor. Inom programmet ges också utrymme för praktik.

Tillsammans med programansvarig för inriktningen gör studenten upp en plan för sin individuella studiegång. Varje termin omfattar normalt fyra delkurser om 7,5 hp.

Examensarbetet för masterexamen utgör en och en halv termins arbete om 45 hp inom inriktningarna konstvetenskap och musikvetenskap, och 30 hp inom inriktningarna litteraturvetenskap och teatervetenskap. Om studenter väljer att avsluta med
magisterexamen om 60 hp utgör examensarbetet en halv termins arbete om 15 hp. Den som slutfört magisterexamen kan komplettera med återstående delar av masterstudierna och erhålla masterexamen efter ytterligare ett examensarbete om 30 hp för inriktningarna konstvetenskap och musikvetenskap eller 15 hp för inriktningarna litteraturvetenskap och teatervetenskap.

Av de valbara kurserna ska minst två (15 hp) tillhöra valt huvudområde och minst två (15 hp) tillhöra ett annat huvudområde. Kurserna ska i huvudsak ligga på avancerad nivå. Detta innebär som högst 30 hp på grundnivå inom ramen för masterexamen och 15 hp inom ramen för magisterexamen.

Undervisning på engelska kan förekomma.