Inriktning musikvetenskap

Masterprogram i estetiska vetenskaper, inriktning musikvetenskap, 120 hp

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper har fyra inriktningar: konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap och ger examen i respektive huvudområde. Programmet ger breda kunskaper och färdigheter inom det estetiska fältet, och väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom någon del av det valda huvudområdet. Programmet omfattar två års heltidsstudier.

Ingen nyantagning till programmet efter höstterminen 2016. 

Kurser

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper utgörs av programgemensamma obligatoriska kurser om totalt 15 hp, inriktningsspecifika obligatoriska kurser om totalt 15 hp, färdighetskurser om 15 hp och valbara kurser om 30 hp för inriktningarna konstvetenskap och musikvetenskap samt 45 hp för inriktningarna litteraturvetenskap
och teatervetenskap. Av dessa ska minst 15 hp läsas inom huvudområdet och 15 hp inom ett annat område än huvudområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 45 hp inom huvudområdena konstvetenskap och musikvetenskap och 30 hp inom huvudområdena litteraturvetenskap och teatervetenskap.

År 1, period 1

Kurser gemensamma för hela programmet

Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp (huvudområde filosofi)

Estetiska traditioner, 7,5 hp (huvudområde konstvetenskap)

År 1, period 2

  • Kurser för inriktningen musikvetenskap
  • Estetik och musikfilosofi, 7,5 hp (huvudområde musikvetenskap)

Kursen ger en orientering i estetik och musikfilosofi genom läsning och diskussion av centrala texter inom området.

http://sisu.it.su.se/search/info/MVESTE

  • Problem i samtida musikestetik, 7,5 hp (huvudområde musikvetenskap)

Kursen introducerar tre problemområden som har varit centrala i de senaste decenniernas musikestetik: musikalisk rumslighet, rörelse och stämning. Samtliga kan inordnas under frågan om hur det musikaliska lyssnandet är beskaffat. Diskussionen ansluter till en rad teoretiska riktningar: fenomenologi, analytisk filosofi, kognitionsforskning och musikestetikens historia.

https://sisu.it.su.se/search/info/MVSAME

Individuell studieplan

För termin 2-4 upprättas en individuell studieplan. Obligatoriska kurser är avancerad akademisk engelska 7,5 hp och examensarbete 45 hp. En preliminär plan som anpassas efter dina behov och ambitioner formuleras i dialog mellan dig och den programansvarige vid musikvetenskapen under första perioden av termin 1.

Magisteravgång

Studiegången för den som avser att ta magisterexamen (ett år, med ett examensarbete om 15 hp) formuleras i den individuella studieplanen. Meddela snarast om du funderar på detta alternativ.

För frågor inkl aktuella scheman och litteraturlistor, kontakta studievägledaren Edward Klingspor: studievagledare@mups.su.se

För frågor som rör din individuella studieplan, kontakta Jacob Derkert jacob.derkert@music.su.se

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Masterprogrammet i estetiska vetenskaper

Programansvarig
Mårten Snickare
Telefon: 08-16 18 16
E-post: marten.snickare@arthistory.su.se

Studievägledare

Konstvetenskap

Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Litteraturvetenskap

Lin Engdahl
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Musikvetenskap 

Madeleine Modin
Rum: 313
Tel: 08-16 48 24
E-post: studievagledare@music.su.se

Besök efter överenskommelse via mejl.

Teatervetenskap

Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube