Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Humanistiska fakulteten
 4. Regelverk och beslut
 5. Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå

 • Rutiner och mall för kursplaner Beslutsprocessen kring en kursplan innehåller två beslut: inrättande och fastställande. Humanistiska fakultetsnämnden beslutade på sammanträdet 2015-06-02 att delegera beslut om fastställande till Institutionsstyrelserna, med undantag för kurser inom lärarutbildning. Beslut om inrättande fattas fortsatt av dekanus på delegation från fakultetsnämnden.
 • Riktlinjer och mall för utbildningsplaner Humanistiska fakultetsnämnd 2017-09-05. Ersätter: Riktlinjer för utbildningsplaner inom Humanistiska fakulteten beslutade av Humanistiska fakultetsnämnden 2009-11-17 (reviderade 2011-06-07, 2025-06-02).
 • Examensbeskrivning Anhållan om fastställande av ny eller reviderad lokal examensbeskrivning
 • Den avancerade nivåns organisation och struktur Från och med läsåret 2014-2015 ska all utbildning på avancerad nivå följa den obligatoriska programstruktur fakultetsnämnden beslutade 2008, dvs. såväl masterprogram som magister/ masterkurser. Avvikelser från strukturen kan medges i undantagsfall för utbildning som riktar sig mot en tydlig arbetsmarknad eller som bygger på samarbeten utanför fakulteten eller lärosätet.

Upphävande av kursplaner och utbildningsplaner

 • Handläggningsordning och förenklade rutiner Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och utbildningsplaner som ersätts med en ny liknande plan samt handläggningsordning för upphävande av kurs- och utbildningsplaner som utgår ur utbildningsutbudet.

Studentinflytande

 • Riktlinjer för arbete med studentinflytande Rektor har 2019-12-05 beslutat om Regler för studentinflytande (dnr SU FV-1.1.2-2860-19). Beslutet träder i kraft 2019-12-05 och ersätter tidigare beslutad Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet (dnr SU 37-0347-11).

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 54
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Lindholm
Telefon: 08-16 22 85
E-post:utbildning@hum.su.se

Handläggare
Mattias Larsson
Telefon: 08-16 22 88
E-post: utbildning@hum.su.se

Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: utbildning@hum.su.se 

Relaterade länkar

Kursplaner
När en kurs ska inrättas skickar studierektor blanketten Anhållan om inrättande av kurs till utbildning@hum.su.se

Utbildningsplaner
Anhållan om inrättande, fastställande, revidering eller upphävande av utbildningsplan skickas till utbildning@hum.su.se

ladok@su.se (teknisk support)
Styrdokument-Regelboken Utbildning
Inloggning till utbildningsdatabasen SISU
Användarmanual för SISU