Del 1: Handläggningsordning

1. Allmänt

2. Övergripande regler

3. Beredning

3.1 Inrättande av ett helt nytt program

3.2 Inrättande nytt program som ersätter befintligt

3.3 Revidering av befintlig utbildningsplan

3.4 Fastställande av ny/reviderad utbildningsplan

3.5 Särskilda bestämmelser (gäller bland annat lärarutbildningsprogram)

4 Tidsplanering

5. Avveckling av program och upphävande av utbildningsplan

6. Anhållans form och innehåll
 

Del 2: Mall för utbildningsplaner

7. Riktlinjer för utformning av och innehåll i utbildningsplaner

7.1 Läsanvisning till mall

7.2 Anvisningar för att fylla i SISU-mall för utbildningsplan och riktlinjer för innehåll

Engelsk översättning av standardformuleringar

 

Del 1: Handläggningsordning

1 Allmänt  (Till sidans topp)

En utbildningsplan utgör ett viktigt styr- och informationsdokument. Formuleringarna i en utbildningsplan ska betraktas som regler som är generellt tillämpbara och bindande för såväl universitetet som studenten. Det är därför viktigt att utbildningsplanen är heltäckande och informativ, samtidigt som den inte bör vara så detaljerad att den behöver revideras alltför ofta.

I utformningen av riktlinjerna har hänsyn tagits till det grundläggande regelverket som återfinns i Högskolelagen, (SFS 1992:1434) och Högskoleförordningen, (SFS 1993:100). Övriga dokument som använts är SUHF:s rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem (REK 2011:1), Universitetskanslersämbetets tillsynsbesök samt Stockholms universitets lokala regelverk och beslut fattade av Humanistiska fakultetsnämnden.

Föreliggande riktlinjer och mall för utbildningsplaner ska säkerställa att berednings- och beslutsprocessen sker enligt gällande regelverk och på ett rättssäkert sätt. De ska vidare bidra till att utbildningsprogram och utbildningsplaner är väl granskade och av god kvalitet.


2 Övergripande regler (Till sidans topp)

 • Allt arbete med utbildningsplaner ska ske i verktyget SISU (utbildningsdatabas vid Stockholms universitet) och alla utkast till utbildningsplaner hanteras i form av pdf-filer skapade i SISU.
 • Institutionen ska försäkra sig om att innehållet i utbildningsplanerna följer gällande ”Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet”.

            – För vissa utbildningsplaner gäller särskilda bestämmelser (se punkt 3.5.).

 • Beslut om anhållan om inrättande av program och fastställande av utbildningsplan ska fattas enligt gällande besluts- och delegationsordning.
 • Beslut om inrättande av program och fastställande av utbildningsplan fattas av Humanistiska fakultetsnämnden. Mindre revideringar fattas av dekanus på delegation från Humanistiska fakultetsnämnden.
   

3 Beredning (Till sidans topp)

Anhållan om inrättande av utbildningsprogram föregås i regel av en utredning (behovs- och konsekvensanalys) på institutionsnivå. Institutionsstyrelsen granskar respektive beredningsunderlag och beslutar därefter om anhållan till Humanistiska fakultetsnämnden. Se nedan under punkt 5.

Beredning av beslutsunderlag för inrättande av program samt fastställande av dess utbildningsplan ska ske vid programmets värdinstitution enligt följande regler:
 

3.1 Inrättande av ett helt nytt program (Till sidans topp)

Att erbjuda ett utbildningsprogram är ett större åtagande för lärosätet än att erbjuda en fristående kurs. Därför ska programmets värdinstitution vid anhållan om inrättande av ett helt nytt utbildningsprogram avge en kortfattad motivering till varför programmet ska ges. Motiveringen för nytt utbildningsprogram ska innehålla ett missiv, undertecknat av prefekten av vilket framgår:

 • befintlig lärarkompetens och kompetensutveckling
 • programmets forskningsanknytning
 • programmets plats i universitetets samlade utbildningsutbud
 • planerad dimensionering och långsiktiga finansiering
 • möjlighet till praktik
 • internationaliseringsaspekter
 • utbildningens koppling till en framtida arbetsmarknad

Kurserna som ingår i programmet ska tillsammans leda till att examensmålen uppnås. Kursernas förväntade studieresultat ska med andra ord vara anpassade till examens- och eventuella övriga programmål. Det rekommenderas därmed att bifoga anhållan ifyllda bedömningsmatriser där det framgår hur kurserna säkrar de olika examensmålen. Bedömningsmatriserna finns tillgängliga på Humanistiska fakultetens webbplats.

För att inrättande ska kunna ske behövs följande basinformation i SISU: programmets benämning, engelsk benämning, programkod, poängantal, utbildningsnivå, värdinstitution, förkunskapskrav och planerad termin från vilken utbildningsplanen ska börja gälla.

Basinformationen är nödvändig för att kunna inrätta ett program och kan inte ändras när beslut om inrättande är fattat och verkställt i SISU. Önskas en ändring av basinformationen krävs inrättande av nytt program, med ny programkod.

Bilagor till anhållan:

 • utkast till utbildningsplan som skapas i SISU (pdf-fil)
 • motivering/missiv
 • kursplaner för programkurserna (i möjligaste mån)
 • bedömningsmatriser (i möjligaste mån)
   

3.2 Inrättande nytt program som ersätter befintligt (Till sidans topp)

Vid anhållan om inrättande av utbildningsprogram till följd av revidering av basinformation av befintlig utbildningsplan ska institutionen lämna kompletta uppgifter om det gamla programmet (kod, namn, nivå, poäng). Avvecklingsprocessen för det gamla programmet ska påbörjas (se punkt 5).

Bilagor till anhållan:

 • utkast till utbildningsplan som skapas i SISU (pdf-fil)
 • motivering/missiv
 • kursplaner för programkurserna (i möjligaste mån)
 • uppgifter om programmet som ska ersättas (kod, namn, nivå, poäng)
   

3.3 Revidering av befintlig utbildningsplan (Till sidans topp)

En utbildningsplan kan revideras en gång per termin, och då kan all information, utom basinformationen ändras. Ändringarna gäller tidigast från och med nästkommande termin efter beslut. Ändringar av basinformationen kräver en ny utbildningsplan med ny programkod.
 

3.4 Fastställande av ny/reviderad utbildningsplan (Till sidans topp)

Fastställande av utbildningsplan sker efter inrättande. Anhållan om fastställande kan, men behöver inte, ske samtidigt som anhållan om inrättande. Först när en utbildningsplan är fastställd får programmet öppnas för ansökan. Senast i samband med anhållan om fastställande ska basinformationen kompletteras enligt (punkt 7). Observera att fastställande av ny/reviderad utbildningsplan kan innebära att huvudområdets lokala examensbeskrivning behöver revideras.

Bilagor till anhållan:

 • fullständigt utkast till utbildningsplan som skapas i SISU (pdf-fil) enligt anvisningarna under punkt 7
 • kursplaner för nya program (i möjligaste mån)
 • en lista en lista över de revideringar som har gjorts, (för utbildningsplaner som ska fastställas efter revidering)

Inrättade program vars utbildningsplan inte fastställts inom två år från inrättandet ska upphävas enligt punkt 5.
 

3.5 Särskilda bestämmelser (Till sidans topp)

Utbildningsplaner inom någon av lärarutbildningarna Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga området beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap och bereds och beslutas enligt särskilda riktlinjer och särskild handläggningsordning.


4 Tidsplanering (Till sidans topp)

Utbildningsplaner ska vara fastställda senast en månad före sista ansökningsdatum, vilket i normalfallet innebär senast 15 mars respektive 15 september.

För att ett program ska öppnas för ansökan krävs att programmets värdinstitution skapar programtillfälle i universitetets utbildningsdatabas SISU. För att programtillfälle ska kunna skapas krävs att programmet är inrättat. Programtillfällen behöver skapas i god tid innan ansökningen öppnar, eftersom de granskas, godkänns och överförs till NyA av Studentavdelningen.

Handläggningstiden för anhållan om inrättande av program och fastställande av dess utbildningsplan är normalt ca tre veckor, den påverkas dock av hur mycket av innehållet som behöver kompletteras eller korrigeras för att följa gällande riktlinjer. Beslut som gäller utbildningsprogram av Humanistiska fakultetsnämnden i plenum (mindre revideringar beslutas av dekanus) och berednings- och beslutsprocessen är därmed direkt kopplad till nämndens sammanträdestider. Det är därför angeläget att institutionerna planerar arbetet med utbildningsplaner nogsamt och att anhållan inkommer till fakultetskansliet för beredning inför beslut i god tid.
 

5 Avveckling av program och upphävande av utbildningsplan (Till sidans topp)

Anhållan om upphävande av utbildningsplan (och därtill kopplad avveckling av utbildningsprogram) e-postas till Humanistiska fakultetskansliets utbildningsgrupp på utbildning@hum.su.se och ska motiveras. Enligt gällande Besluts- och delegationsordning beslutar dekanus om upphävande av utbildningsplan.

I normalfallet ska upphävandet av utbildningsplan ske i samband med anhållan om inrättande/ fastställande av en ny utbildningsplan som ska ersätta en gammal. I andra fall kan det handla om att en institution vill minska sitt programutbud t. ex. genom att upphäva obsoleta utbildningsplaner.

Beslut om upphävande när en utbildning helt ska utgå ur utbildningsutbudet medför en avvecklingsprocess som ska följa Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner.

I andra fall då ett program ska ersättas med ett nytt och snarlikt och därför behöver en ny plan, ska beslut om upphävande fattas i samband med anhållan om inrättande av en ny och snarlik plan som ska ersätta en gammal.

Vid upphävande av utbildningsplan för program som ersätter befintligt program gäller Humanvetenskapliga områdets förenklade rutiner.


6 Anhållans form och innehåll (Till sidans topp)

Anhållan om inrättande av program/fastställande av utbildningsplan/revidering av utbildningsplan samt avveckling av program/upphävande av utbildningsplan e-postas till Humanistiska fakultetskansliets utbildningsgrupp på utbildning@hum.su.se, som föredrar ärendena inför Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan ska komma från institutionsstyrelsen (anhållan om avveckling av program/upphävande av utbildningsplan kan vidaredelegeras).

I e-brevets ämnesrad ges så specifik men kortfattad information som möjligt, t ex ”Inrättande nytt program + programkod”. All annan information ska framgå i e-brevets brödtext.

I e-brevets brödtext ska uppgifter om programmet ha följande format:

Programkod [mellanslag] programmets benämning [komma] utbildningsnivå [komma] högskolepoäng

(Exempel: XXXX Programnamn, GN/AN, 180 hp/120 hp)

Ange vilket beslut som avses i anhållan:

 • inrättande av program och/eller
 • fastställande av utbildningsplan samt
 • planerad termin (fr.o.m. när utbildningsplanen ska gälla)
 • upphävande av utbildningsplan

Observera att inga ändringar i SISU får göras under handläggningstiden eftersom granskningen vid kansliet i samtliga fall sker baserat på det bifogade utkastet.

Del 2: Mall för utbildningsplaner (Till sidans topp)

7 Riktlinjer för utformning av och innehåll i utbildningsplaner

Utbildningsplan ska utformas i enlighet den mall som finns i utbildningsdatabasen SISU. I tabellen nedan följer anvisningar för vad de olika fälten i SISU-mallen ska innehålla.

Det följer av språklagen (10 §) att utbildningsplaner alltid ska vara skrivna på svenska. Utbildningsplaner bör i möjligaste mån översättas till engelska.

7.1 Läsanvisning för mall (Till sidans topp)

Anvisningarna i mallen är uppdelade i två textspalter:

 • Den vänstra textspalten innehåller samtliga rubriker som ska finnas i en utbildningsplan. En kort text förtydligar vad respektive rubrik är avsedd för och innehåller korta förklarande kommentarer.
 • Den högra textspalten innehåller instruktioner för ifyllandet av text. I den högra textspalten finns även text som är fetmarkerad. Den fetmarkerade texten utgör standardformuleringar som alltid ska användas i enlighet med instruktionerna i hakparentes [ ]. Ändringar av standardformuleringarna sker i samråd med Humanistiska fakultetskansliet.