Anhållans utformning

I mejlet ska följande information finnas med:

Kurskod [mellanslag] kursens benämning [komma] utbildningsnivå [komma] högskolepoäng

Exempel: JKA Japanska III, GN, 7,5 hp

Kurskod och kursbenämning ska framgå av mejlets ämnesrad (endast kurskoderna om det är flera i samma anhållan), det ska även framgå att anhållan är beslutad av institutionsstyrelsen eller motsvarade (se Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde, 2020-06-03 (228 Kb) ).

Till anhållan bifogas blanketten Anhållan om inrättande av kurs samt ett kursplane-utkast som PDF-fil från SISU med samtliga basuppgifter ifyllda.

Tidsplan - deadline

Enligt Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet (rektor, 2015-08-19) ska kursplaner vara fastställda senast en månad före sista ansökningsdatum, vilket i normalfallet innebär senast 15 mars respektive 15 september. Anhållan om inrättande ska vara fakultetskansliet tillhanda senast 3 veckor innan detta datum eller närmast föregående helgfri vardag.

Anhållan om inrättande av helt ny kurs

Inrättande av helt ny kurs ska i regel föregås av en behovs- och konsekvensanalys på institutionsnivå. Anhållan ska göras på blanketten Anhållan om inrättande av kurs.

Inför inrättande av kurs ska följande basinformation fyllas i i SISU: kursens benämning på svenska och på engelska, kurskod, poängantal, utbildningsnivå, betygsskala, huvudområde/SCB-ämne, kursens fördjupningsnivå, värdinstitution, planerad termin från vilken kursplanen börjar gälla samt förkunskapskrav.

Basinformationen är nödvändig för att kunna inrätta en kurs och kan inte ändras när beslut om inrättande är fattat och verkställt i SISU. Önskas en ändring av basinformationen krävs ett inrättande av ny kurs med ny kurskod.

Inrättande av kurs till följd av revidering av basinformation i befintlig kurs

Vid inrättande av kurs till följd av revidering av basinformation av befintlig kurs, ska institutionen utöver ovan nämnda uppgifter och beredningsgång även meddela vad som ska ske med befintlig kurs (precisera i kommentarsfältet i blanketten Anhållan om inrättande av kurs)

Kurser med kursplaner som har särskild handläggningsordning

Kurser som tillhör den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är fakultetsövergripande, och bereds och beslutas enligt särskilda riktlinjer och särskild handläggningsordning.