Dekanus

Professor Elisabeth Wåghäll Nivre
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Telefon: 08-16 14 88
E-post: dekanus@hum.su.se
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16

Arbetsområden

Ordf. för Humanistiska fakultetsnämnden, leder Prefektmöte, Budgetberedning, deltar i Prefektråd.
Ordf. för Humanvetenskapliga områdesnämnden och ledamot i områdets budgetberedning liksom i Forskningsberedningen. Ordförande för VFU-kollegiet. Ledamot i Universitetsstyrelsen, Områdesövergripande rådet, Rådet för god forskningssed, Styrgrupp för fastighetsfrågor och styrgrupp för IT-frågor.

 

Prodekanus

Professor Hans Hayden 
Institutionen för kultur och estetik

Telefon: 08-16 2142
E-post: hans.hayden@su.se
Besöksadress: Frescativägen 24B

Arbetsområden

Vice ordf i Humanistiska fakultetsnämnden, ordf. för Stipendienämnden, deltar i Prefektråd, Prefektmöten, Studierektorsmöten för forskarutbildningen.
Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, Ordf. för Beredningen för forskarutbildning, ledamot i Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS) och Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). Ledamot i styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning, områdesnämndens representant i styrelsen för Barnrättscentrum. Ledamot i styrelsen för Accelerator.

Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena

Professor Barbro Blehr
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Telefon: 08-674 7918
E-post: barbro.blehr@su.se
Besöksadress: Universitetsvägen 10 E, plan 7

Arbetsområden

Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden, ordf för Lärarförslagsnämnd för de historisk-filosofiska institutionerna, deltar i Prefektråd, Studierektorsmöten för utbildning på grund- och avancerad nivå. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, Vice ordf för Beredningen för grundutbildning. Vice ord för Beredningen för rekrytering och befordran.
Ledamot i Stads- och kommunhistoriska institutets nämnd, ledamot och vice ordförande i styrgrupp för den Hallwylska gästprofessuren, ledamot i styrgrupp för ekonomiprojekt vid Stockholms universitet. Ordförande i Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). 

Vicedekanus för de språkvetenskapliga ämnena

Professor Stefan Helgesson
Engelska institutionen
E-post: stefan.helgesson@english.su.se
Besöksadress: Universitetsvägen 10 E, plan 8

Arbetsområden

Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden, ordf för Lärarförslagsnämnd för de språkvetenskapliga institutionerna, deltar i Prefektråd, Studierektorsmöten för utbildning på grund- och avancerad nivå. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, Vice ordf. för Beredningen för lärarutbildning, ledamot i Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ledamot i Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). 

Kanslichef

Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: kanslichef@hum.su.se
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm