Fanny Forsberg Lundell Fotograf: Eva Dalin
Fanny Forsberg Lundell, fotograferad utanför Södra Latin Fotograf: Eva Dalin
 

Tankesmedjan är en nationell sammanslutning av forskare inom humaniora och lanserades den 3 april. Dess främsta syfte är att verka för en stärkt roll för humaniora i samhället. I dagsläget finns tolv representanter från olika lärosäten i Sverige. Fanny berättar att Humtank ska verka på tre fronter: forskningspolitiskt, delta i samhällsdebatten och påverka allmänhetens uppfattning av humaniora.
På frågan vad det var som lockade med att vara en del av tankesmedjan berättar Fanny att hon alltid varit intresserad av tredje uppgiften och vikten av att den kunskap forskare är med och tar fram faktiskt når ut till allmänheten och det omgivande samhället.
– Det är också kul med ett ”meta”-uppdrag. Det är stimulerande att få reflektera över sin dagliga praktik tillsammans med spännande kollegor från de andra humanistiska disciplinerna. Det är en förmån att få analysera sin egen verksamhet och driva den framåt!

Del av hållbar utveckling

Romanska språk är och har varit Fannys forskningsfält. Det bottnar i att hon fascineras av de kulturella och sociala praktiker som gör oss till människor och där spelar språk en viktig roll. Hon berättar om sin syn på humaniora som en del av ”hållbar utveckling” och att det i begreppet oftast syftas på aspekter rörande miljön. Men Fanny menar att det även inbegriper social och ekonomisk hållbarhet och där spelar humaniora en viktig roll. Humanister framställer kunskap som bidrar till samhällsutvecklingen inom områden som skola, etik i vården och integration, säger hon.
På frågan vad hon helst skulle se för ändring gällande synen på humaniora framhäver hon vikten av att hålla isär begreppen humaniora och humanistisk forskning. Och där spelar Humtank en viktig roll; dess roll kommer till stor del handla om att föra fram humanistisk forskning.
– Faktum är att vi alla lutar oss mot humanistisk kunskap i vår vardag och vi vill bidra till att synliggöra detta och medvetandegöra politiker och allmänhet om att denna kunskap inte kan tas för given utan också behöver satsas på!
Med den tvärvetenskapliga sammansättningen som finns inom tankesmedjan hoppas de kunna analysera det humanistiska fältet och bidra till en ökad kunskap i samhället om vikten av humanistisk forskning.
www.humtank.se

Film från lanseringen av Humtank den 3 april på Medelhavsmuseet