Arbete & karriär

Vad leder studier hos oss till?

Studier vid institutionen för kultur och estetik uppövar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, ger dig kunskaper om komplexa kulturella sammanhang och uppövar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Viktiga färdigheter om du vill arbeta konstnärligt, akademiskt, administrativt eller som exempelvis skribent. Studenter som har läst hos oss har gått vidare till de mest skiftande yrkesbanor både inom och utom huvudområdet.

Konstvetenskap | Litteraturvetenskap | Musikvetenskap | Teater- och dansvetenskap

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen, vilka föreställningar de har om historien och samtiden och vilka förhoppningar de har inför framtiden. Nästan alla de tankar och föreställningar som omger oss har idéhistoriska rötter. Man skulle kunna kalla idéhistoria för kreativitetens historia, eftersom den handlar om alla de idéer som skapat vår värld, eller åtminstone vår bild av världen.

Resa genom tiden

Idéhistorien erbjuder en resa genom tiden - från föreställningar om skapelsens gryning till mer eller mindre realistiska framtidsvisioner. Resan börjar ofta med de gamla grekernas naturfilosofi, spänner över kristendomens framväxt, besöker medeltidens lärda värld och studerar såväl renässansen som den vetenskapliga revolutionens landvinningar för att se hur våra föreställningar om människan och universum växer fram. Och äventyret slutar inte förrän långt efter industrialismens segertåg och postmodernismens genombrott.

Tvärvetenskapliga utflykter

De stora linjerna gör oss medvetna om hur idéerna skiftar och förändras genom tiderna och de stora sammanhangen kräver många tvärvetenskapliga utflykter. Idéhistorien hejdar sig inte vid gränsen mellan humaniora och naturvetenskap. Om man vill förstå vår världsbild måste man analysera alla dess ingredienser: vetenskapshistoria och estetik, kulturhistoria och teknik, religion och filosofi, politiska och sociala faktorer, idéer om kön och etnisk tillhörighet, föreställningar om naturen, djuren, livet och döden, till och med människors skräckvisioner och önskedrömmar.

Perspektiv på historien och samtiden

Idéhistoriker som inte verkar vid universitet och högskolor arbetar inom förlag och media, bibliotek och arkiv. Du hittar idéhistoriker som lärare, journalister, författare och översättare, på radio och TV. Dessutom har vi utmärkta idéhistoriker som valt andra yrken, som diplomat, läkare och mycket annat. Idéhistoriker försöker förstå idéerna i deras historiska, kulturella, etniska, politiska, ekonomiska, sociala och personliga sammanhang. Idéhistoria ger perspektiv på både historien och samtiden. Däremot bryr vi oss inte så mycket om ifall idéerna idag anses sanna eller inte. Det som tycks omöjligt i dag kan bli verklighet i morgon.

Läs om vad några tidigare studenter i idéhistoria arbetar med idag.

Konstvetenskap

Utbildning inom ämnet kan leda till tjänster inom den statliga och kommunala kultursektorn, till exempel museer och konsthallar, vid länsstyrelsernas kulturenheter, inom auktions- och galleriverksamheten, inom media såsom radio/TV, tidningar, tidsskrifter och bokförlag och som lärare, guide, konservator och arkivarie. Kunskap och förståelse av konst kan även vara till nytta för verksamhet inom näringslivet. I vilken verksamhet du än hamnar kan du få glädje av den analytiska förmåga som konstvetenskapen har att erbjuda.

Läs om vad några tidigare studenter i konstvetenskap arbetar med i dag.

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap har stor betydelse för många yrkesgrupper. Bland de mest framträdande är lärare på alla stadier i skolan, bibliotekarier, journalister, kulturskribenter, kritiker och förlagsanställda. Den som arbetar med digitala medier, olika slags informatörer och utredare inom företag och förvaltning har också användning för kunskaper i litteraturvetenskap. Även många författare har läst vårt ämne.

I grunden finns kunskapen om litteraturens historia, om författarna, teorierna och verken. Litteraturvetaren har förmågan att kunna samla, organisera och analysera kunskap – färdigheter som är viktiga i många yrken. Den som läser litteraturvetenskap lär sig att läsa texter på djupet, att analysera och tolka, att se och diskutera texten ur olika perspektiv.

Utveckla ditt kritiska tänkande

Genom att läsa olika typer av texter utvecklar litteraturvetaren argumentationsförmågan, språket och det kritiska tänkandet. Den som läser litteraturvetenskap lär sig näranalys av en text och att dra stora historiska linjer genom större material, samt tränas dessutom i presentationer av analyser och översikter, både muntligt och skriftligt.

Litteraturvetaren är en högst anställningsbar person, kunnig och kompetent på många områden. Framhåll det när du söker jobb eller sitter i anställningsintervjuer!

Läs om vad några av våra tidigare studenter i litteraturvetenskap arbetar med idag.

Musikvetenskap

Studier i musikvetenskap är en bra språngbräda till den högre musikutbildningen vid de konstnärliga högskolorna, en kompetensbreddning för musiker, en fast grund för kulturjournalistik, och en tung post i din CV om du vill jobba med kulturadministration inom musikområdet. 

Men det är också en möjlig ingång till en karriär inom ämnet som sådant – det är intressantare än du kan ana, med kontaktytor både mot humaniora, kulturhistoria och det praktiska musiklivet.

Läs om vad några av våra tidigare studenter i musikvetenskap arbetar med idag.

Teater- och dansvetenskap

Studier i teater- och dansvetenskap uppövar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, ger dig kunskaper om komplexa kulturella sammanhang och uppövar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Det är viktiga färdigheter om du vill arbeta konstnärligt, akademiskt, administrativt eller som exempelvis skribent.

Skiftande yrkesbanor

Studenter som har läst teater- och dansvetenskap vid vår institution har gått vidare till de mest skiftande yrkesbanor både inom huvudområdet och i andra branscher.

De arbetar idag bland annat som:

 • Regissör
 • Kulturadministratör
 • Gymnasielärare
 • Musiker
 • Skådespelare
 • Recensent
 • Bibliotekarie
 • Webbredaktör
 • Forskare
 • Dramatiker
 • Producent
 • Tidningsredaktör
 • Informatör

Läs om vad några av våra tidigare studenter i teatervetenskap arbetar med idag.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Studievägledare

Idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Konstvetenskap
Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Studievägledning ges via e-post.

Litteraturvetenskap (samt lärarutbildningen)
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Musikvetenskap
Cécile Bardoux Lovén
E-post: studievagledare@music.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube