Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Humanistiska fakulteten
 4. Regelverk och beslut
 5. Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå

 • Rutiner och mall för kursplaner Beslutsprocessen kring en kursplan innehåller två beslut: inrättande och fastställande. Anhållan ska vara beslutad av institutionsstyrelsen eller motsvarande, med undantag för kurser inom lärarutbildning som ska beslutas inom respektive programråd. Beslut om inrättande fattas fortsatt av dekanus på delegation från fakultetsnämnden.
 • Riktlinjer och mall för utbildningsplaner Här hittar du handläggningsordning och instruktioner för hur du inrättar nya program. Ersätter riktlinjer för utbildningsplaner inom Humanistiska fakulteten beslutade av Humanistiska fakultetsnämnden 2009-11-17.
 • Examensbeskrivning Anhållan om fastställande av ny eller reviderad lokal examensbeskrivning
 • Den avancerade nivåns organisation och struktur Här hittar du information om den avancerade utbildningsnivåns uppbyggnad vid Humanistiska fakulteten. All utbildning på avancerad nivå, såväl masterprogram som magister/masterkurser, ska följa den obligatoriska programstrukturen.

Upphävande av kursplaner och utbildningsplaner

 • Handläggningsordning och förenklade rutiner Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och utbildningsplaner som ersätts med en ny liknande plan samt handläggningsordning för upphävande av kurs- och utbildningsplaner som utgår ur utbildningsutbudet.

Studentinflytande

 • Riktlinjer för arbete med studentinflytande Rektor har 2019-12-05 beslutat om Regler för studentinflytande (dnr SU FV-1.1.2-2860-19). Beslutet träder i kraft 2019-12-05 och ersätter tidigare beslutad Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet (dnr SU 37-0347-11).

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 54
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Lindholm
Telefon: 08-16 22 85
E-post:utbildning@hum.su.se

Handläggare
Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: sandra.ericson@su.se

Relaterade länkar

Kursplaner
När en kurs ska inrättas skickar studierektor blanketten Anhållan om inrättande av kurs till utbildning@hum.su.se

Utbildningsplaner
Anhållan om inrättande, fastställande, revidering eller upphävande av utbildningsplan skickas till utbildning@hum.su.se

ladok@su.se (teknisk support)
Styrdokument-Regelboken Utbildning
Inloggning till utbildningsdatabasen SISU
Användarmanual för SISU