Del 1: Handläggningsordning
1. Bakgrund
2. Ärendegång
2.1 Inrättande och fastställande av nytt program
2.1.1 Program som ges i samarbete med andra institutioner
2.2 Fastställande av reviderad utbildningsplan
2.3 Inrättande och fastställande av nytt program som ersätter befintligt

Engelsk översättning av standardformuleringar

Del 1. Handläggningsordning

Informationen i denna handläggningsordning och mall baseras på Högskoleförordningen och Stockholms universitets styrdokument Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå och Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av
utbildning.
 
1.  Bakgrund
Kurser får sammanföras till utbildningsprogram, vilka ska ha en utbildningsplan. Kurserna i ett utbildningsprogram ska tillsammans säkerställa att studenterna ges tillräckliga förutsättningar att uppnå examensmålen för utbildningen. Kursernas förväntade studieresultat ska med andra ord vara anpassade till examensmål och eventuella övriga programmål. Utbildningsplanen utgör ett viktigt styr- och informationsdokument och är juridiskt bindande för såväl universitetet som studenten. Det är därför viktigt att utbildningsplanen är heltäckande och
informativ, samtidigt som den inte bör vara så detaljerad att den behöver revideras alltför ofta.
 
2.  Ärendegång
Att erbjuda ett utbildningsprogram är ett större åtagande för lärosätet än att erbjuda en fristående kurs. Framtagandet av ett nytt utbildningsprogram föregås i regel av en utredning (behovs- och konsekvensanalys) på institutionsnivå.
 
Beredning av beslutsunderlag för inrättande av utbildningsprogram ska ske vid programmets värdinstitution och följa institutionens besluts- och delegationsordningen. Processen ska inkludera studentrepresentation. 
 
Beslut om inrättande av ett program och fastställande av dess utbildningsplan fattas av Humanistiska fakultetsnämnden. Mindre revideringar kan beslutas av dekanus på delegation från Humanistiska fakultetsnämnden. Samtliga ärenden bereds vid fakultetskansliet före beslut. Anhållan ska därför inkomna i god tid. En utbildningsplan ska vara fastställd senast när anmälan till programmet öppnar.
 
För att ett program ska öppnas för ansökan krävs att programmets värdinstitution skapar programtillfälle i universitetets utbildningsdatabas SISU. För att programtillfälle ska kunna skapas krävs att programmet är inrättat. Programtillfällen behöver skapas i god tid innan ansökningen öppnar, eftersom de ska hinna granskas, godkännas och överföras till NyA av Studentavdelningen.

Handläggningstiden på fakulteten för anhållan om inrättande av nytt program och fastställande av dess utbildningsplan är normalt ca fyra veckor. Denna tid påverkas dock av hur mycket av innehållet som behöver kompletteras eller korrigeras för att följa gällande handläggningsordning och mall för utbildningsplaner. Handläggningstiden kan även påverkas av fakultetsnämndens sammanträdestider. Det är därför angeläget att institutionerna planerar arbetet med utbildningsplaner nogsamt och att anhållan inkommer till fakultetskansliet för beredning inför beslut i god tid.
 
Om anhållan om ett nytt utbildningsprogram även innehåller en ny examensinriktning se vidare i Stockholms universitets Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning för mer information.
 
Utbildningsplaner för någon av fakultetens lärarutbildningar följer inte denna ordning utan bereds och beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap enligt särskilda riktlinjer och mallar.
 
2.1 Inrättande och fastställande av nytt program
Allt arbete med utbildningsplaner ska ske i verktyget SISU och alla utkast till utbildningsplaner hanteras i form av pdf-filer skapade i SISU. Programmets värdinstitution anhåller hos fakultetsnämnden om inrättande och fastställande av nytt program. Anhållan skickas till
utbildningsgruppen vid fakultetskansliet på utbildning@hum.su.se.
 
Enligt universitetets Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning ska anhållan om nytt program innehålla korta beskrivningar av nedanstående information (punkt 1–9). Anhållan ska förutom nedanstående information innehålla ett utkast på utbildningsplan (pdf-utkast från SISU), utkast på kursplaner för programkurserna (i möjligaste mån) och ifylld examensmålsmatris. 
 
Motivering som ska innehålla information om:
a) Syftet med det planerade utbildningsprogrammet,
b) Behovet av utbildningen i relation till studenternas efterfrågan,
c) Behovet av utbildningen i relation till samhället och arbetslivet inkl. högskolesektorn, och
d) Behovet av utbildningen i relation till liknande utbildningar inom och utom det egna lärosätet. 
 
1) Måluppfyllelse
a) Beskriv noggrant programmets/examensinriktningens struktur (inkl. obligatoriska och valbara kurser) och progressionen inom utbildningen (använd examensmålsmatris). 
 
2) Lärarresurser
a) Ange namnen på tillsvidareanställda lärare.
b) Ange lärarnas planerade undervisningstid inom utbildningen (omfattningen).
c) Ange lärarnas akademiska titel och deras vetenskapliga kompetens.
d) Ange lärarnas högskolepedagogiska kompetens.
e) Ange lärarnas möjligheter till kompetensutveckling inkl. forskning.
f) Ange ev. planerade rekryteringar och pensionsavgångar inom de närmaste fem åren.
g) Ange om kurser inom programmet ges vid andra institutioner eller lärosäten och hur det i så fall påverkar lärarresurserna.                                                      
 
Uppgifterna a-f under punkt 3 behöver inte anges om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i samband med anhållan om etablering av huvudområde eller examensinriktning inom huvudområde. 
 
3) Forskningsanknytning
a) Beskriv (gärna med konkreta exempel) på vilket sätt utbildningen präglas av ett nära samband mellan forskning och utbildning samt vilar på beprövad erfarenhet. 
 
Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering sker i samband med anhållan
om etablering av huvudområde eller examensinriktning inom huvudområde. 
 
4) Internationalisering, hållbar utveckling och breddad rekrytering
a) Beskriv internationella perspektiv i utbildningen.
b) Beskriv förutsättningarna för internationellt studentutbyte och lärarutbyte (inkl. virtuella utbyten).
c) Ange om det finns utbildningssamarbeten med andra lärosäten.
d) Ange om det förekommer undervisning på andra språk än svenska.
e) Ange om, och i så fall med hjälp av konkreta exempel på vilket sätt, hållbar utveckling  (ekologisk, ekonomisk, social, etisk och global) beaktas i utbildningsprogrammet.
f) Beskriv på vilket sätt utbildningen arbetar med breddad rekrytering och breddat  deltagande. Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i samband med anhållan om etablering av huvudområde eller examensinriktning inom
huvudområde.
 
5) Jämställdhet
a)   Beskriv hur jämställdhet har beaktats i utbildningens planering, innehåll och genomförande. 
 
Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i samband med anhållan om etablering av huvudområde eller examensinriktning inom huvudområdet.
 
6)   Utbildningsmiljö
a)   Ange den uppskattade och troliga studentvolymen som programmet/examensinriktningen  kommer att ha när det är fullt utbyggt.
b)   Ange om, och i så fall i vilka former, samläsning kommer att ske med andra studenter.
c)   Beskriv tillgången på studie- och karriärvägledning vid berörd/a institution/er.
d)   Beskriv förutsättningarna för att anordna praktik, om detta är relevant för utbildningsprogrammet.
e)   Beskriv förutsättningarna för arbetslivskoppling inom programmet. 
 
Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i samband med anhållan om etablering av huvudområde eller examensinriktning inom huvudområde. 
 
8)   Studentinflytande
a)   Beskriv på vilka sätt man kommer att arbeta med studentinflytande.
b)   Beskriv om det utöver beredande och beslutande organ t.ex. finns andra forum där  studenterna kan delta och där studenternas synpunkter systematiskt kan tas tillvara.
 
Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i
samband med anhållan om etablering av huvudområde eller examensinriktning inom
huvudområde.
 
9)   Ekonomi och infrastruktur
a)   Ange om utbildningen ryms inom takbeloppet eller om extra resurser krävs.
b)   Ange om ändamålsenliga lokaler finns eller om det finns behov av nya lokaler, och i så  fall av vilket slag.
c)   Ange även eventuella utrustningsbehov som finns. 
 
Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i samband med anhållan om etablering av huvudområde eller examensinriktning inom huvudområde.
 
Inrättade program vars utbildningsplan inte fastställts inom två år från inrättandet ska upphävas enligt punkt 4. 
 
Notera att fastställande av en utbildningsplan kan innebära att den lokala examensbeskrivningen för huvudområdet/-en behöver revideras.  
 
2.1.1 Program som ges i samarbete med andra institutioner
När ett program ges i samarbete med flera institutioner är det värdinstitutionen som har det övergripande ansvarat för programmet. Det innebär att det är värdinstitutionen som till fakulteten anhåller om inrättande och fastställande av nytt program eller efter revidering efter att samtycke har hämtats in från samtliga institutioner.9 I dessa fall kan anhållan om revidering av utbildningsplan behöva beslutas av två institutionsstyrelser innan anhållan görs till fakultetsnämnden. 
 
2.2 Fastställande av reviderad utbildningsplan
En utbildningsplan kan revideras en gång per termin, och då kan information inom vart och ett av fälten, förutom basinformationen, ändras. När basinformationen ändras måste programmet inrättas på nytt. Om revidering av utbildningsplanen innebär väsentliga ändringar ska
övergångsbestämmelser tillämpas. Ändringarna kan gälla tidigast från och med termin efter beslutet. Först när en utbildningsplan är fastställd får programmet öppnas för ansökan.  
 
Det är programansvariga institutionen som anhåller hos fakultetsnämnden om fastställande av en
reviderad utbildningsplan. Anhållan skickas till utbildningsgruppen vid fakultetskansliet på utbildning@hum.su.se.  
 
Anhållan ska innehålla:
- missiv med information om vilka förändringar som har gjorts och varför.
- information om vilka som har berett och beslutat i ärendet på institutionen och hur studentrepresentant har varit delaktig.
- fullständigt utkast till utbildningsplan som skapas i SISU (pdf-fil)
- kursplaner för nya kurser (i möjligaste mån)                                                   
 
2.3 Inrättande och fastställande av nytt program som ersätter befintligt
När utbildningsplanens basinformation ändras ska programmet (med ny programkod) inrättas på nytt. Programmets värdinstitution anhåller hos fakultetsnämnden om inrättande och fastställande av nytt program som ersätter ett befintligt. Anhållan skickas till utbildningsgruppen vid
fakultetskansliet på utbildning@hum.su.se.  
 
Anhållan för inrättande och fastställande av nytt program som ersätter befintligt ska följa samma ordning som vid inrättande och fastställande av ett nytt program (punkt 2.1). Institutionen beskriver kortfattat för respektive punkt vad som har ändrats sedan programmets inrättande. 
 
Med anhållan om inrättande och fastställande av ett utbildningsprogram som ersätter ett befintligt program ska institutionen även lämna kompletta uppgifter om det gamla programmet (namn, programkod, utbildningsnivå och högskolepoäng).   När ett befintligt utbildningsprogram ersätts ska den gamla läggas ned.
 
När beslut om nedläggning har fattats påbörjas avvecklingsprocessen för det gamla programmet (se punkt 4).