Detta dokument är dels en sammanställning av de viktigaste besluten som delegerats från rektor/universitetsstyrelse till förvaltningschef, områdesnämnd och dekanus, dels beslut som delegerats från områdesnämnd till fakultetsnämnd områdesnämnd och vidare till dekanus, prodekanus, prefekter och institutionsstyrelser. Besluts- och delegationsordningen innehåller också information om viktiga uppgifter som regleras i Högskoleförordningen och vissa handläggningsrutiner.