Personal

Internationellt utbyte

Information om utbytesavtal vid Stockholms universitet för personal, lärare och forskare.

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kompetensutveckling

Stockholms universitet arrangerar varje år utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Resor

Stockholms universitet har avtal med Egencia. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

Reseräkning

Administration av reseräkningar sker i Primula.

Semester

Kalenderåret är kvalifikationstid för semester. Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret. Som semesterdagar räknas inte lördagar, sön- och helgdagar. Som helgdag likställs midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Sjukanmälan/VAB

Om du är sjuk eller hemma för vård av barn ska detta alltid anmälas till institutionen.

Utlägg för anställda

Om du själv lagt ut pengar för inköp till institutionen ska du fylla i en utläggsblankett i Primula via fliken resor/utlägg. Originalkvitton måste bifogas och får ej vara äldre än 3 månader.