För alla anställda lärare vid Institutionen för kultur och estetik ingår forsknings- och utvecklingsarbete i tjänsten. Det finns även möjlighet att söka bidrag från externa forskningsfinansiärer, så som Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. För fast anställda lärare innebär detta i huvudsak fördelar för institutionen, både vetenskapligt och ekonomiskt. I de fall forskaren inte redan har en fast tjänst vid Institutionen för kultur och estetik tillkommer ett arbetsgivaransvar och ofta en medfinansiering från ämnet som kan komplicera situationen något. 

Förutsättningen för att säga ja till en sådan förfrågan är att projektet bedöms vara kvalitativt högtstående och ligga i linje med den forskning som bedrivs eller bör bedrivas vid institutionen. En förutsättning är också att villkoren för vad institutionen förbinder sig till vad gäller medfinansiering och andra åtaganden är rimliga. Vad som är rimligt måste bedömas från fall till fall och vägas mot ämnets ekonomiska situation och långsiktiga strategiska planering samt relateras till institutionens ekonomi i sin helhet.

Följande gäller för den som avser att söka medel för ett forskningsprojekt vid Institutionen för kultur och estetik: 

Observera att detta gäller såväl anställda som icke anställda vid institutionen. Det gäller även för den som är medsökande i ett projekt där den huvudsökande är anställd vid en annan institution.

  1. Allra först − så tidigt som möjligt men absolut senast tre månader före sista dag för inlämning av ansökan − tar sökande kontakt med den som är ämnesansvarig och med den som är ansvarig för forskningen inom det ämne det gäller. Den sökande ska då vara beredd att lämna en kortare skiss över projektet samt informera om vilken anslagsgivare som är aktuell. Blanketten för godkännande av forskningsansökningar vid IKE (se nedan) ska användas. Ämnesansvarig tar reda på villkoren beträffande institutionens eventuella medfinansiering och vad gäller externa sökande gör den forskningsansvariga efter hörande med ämnet en bedömning av projektets kvalitet och relevans för institutionen. Därefter fattar ämnesansvarig i samråd med prefekt beslut om huruvida projektet ska granskas vidare av institutionen och meddelar sökande.
  2. Om ett klartecken ges tar sökande snarast kontakt med institutionens ekonomer för att upprätta en budget. Detta görs allra senast två månader innan ansökan ska lämnas in. I vissa fall, framför allt när det gäller EU-projekt, kan även Forskningsservice vid universitetet ge assistans. I samband med detta ska den som inte har fast anställning vid institutionen kontakta prefekten för att informeras om vilken lön som kan föreslås i budgeten. Observera dock att beloppet kan komma att korrigeras i samband med eventuell anställning. När budgeten är färdig beslutar prefekten i samråd med ämnesansvarig om projektet kan förläggas till institutionen.
  3. Omedelbart efter klartecken från ämnesansvarig (enligt punkt 1 ovan) tar sökande också kontakt med forskningsansvarig i ämnet för att tillsammans lägga upp en plan för institutionens granskning av ansökan. Detta måste ske absolut senast två månader före inlämning av ansökan, helst tidigare. Granskningsprocessen är till för att göra ansökan så bra som möjligt och sker genom att den läggs fram vid ett ämnesöverskridande seminarium med två granskare. Normalt behandlas två ansökningar per seminarietillfälle. Sökande bör ha närvarat vid minst två granskningar innan den egna ansökan granskas. Granskningen av ansökningarna bör och kan inte detaljregleras men innefattar lämpligen synpunkter på genomförbarhet, samordning (om flera söker tillsammans), förhållandet teori/empiri, planering, relevans, internationell relevans, språkbehandling, samt hur väl ansökan svarar mot utlysningen i fråga.
    Förfarandet är obligatoriskt för alla större ansökningar avseende projektmedel från forskningsråden (motsvarande) eller från internationella forskningsfinansiärer (undantag kan göras för de fall där huvudsökande inte finns på Institutionen för kultur och estetik och i de fall det finns andra nätverk inom vilka ansökan granskas). Forskningsansvarig inom ämnet ansvarar för planeringen i samråd med institutionens forskningssekreterare, så att granskningsseminariet ligger minst en månad före deadline för ansökan. I de fall där förfarandet av olika skäl inte kunnat fullföljas ska forskningsansvarig meddela prefekten detta.
  4. Den sökande ser i god tid till att få prefektens underskrift alternativt digital signering och därefter tar sökande en kopia av den fullständiga ansökan och lägger i facket för diarieföring i postrummet.
  5. Besked från anslagsgivaren om projektet beviljats eller avslagits ska diarieföras. I det fall ansökan beviljas tar sökande kontakt med prefekt, ämnesansvarig och ämnesstudierektor för att planera för en anställning, alternativt hur projektet påverkar befintlig anställning. Det är viktigt att forskningstidens förläggning anpassas efter eventuell undervisning och andra åtaganden vid institutionen. Det är sällan möjligt att påbörja forskningen direkt efter beviljandet. Beslut om detta fattas av prefekt i samråd med ämnesansvarig och ämnesstudierektor.
  6. Forskaren skickar finansiärens beslut samt fullständiga villkor till ansvarig ekonom och upprättar tillsammans med denna en ny budget utifrån beviljade villkor. Ekonomen kontaktar ekonomiavdelningen för att lägga upp ett projektnummer.
 

Lycka till med ansökan!

Det går att på egen hand upprätta en preliminär budget enligt anvisningar i följande länk: medarbetare/service/forskning/finansiering/budgetkalkyl