Den individuella studieplanen ska skrivas så konkret att den utgör ett verkligt stöd och diskussionsunderlag för doktorand och handledare och vara så utformad att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna. Det utesluter inte att planen vid upprättandet kan vara mindre konkret vad gäller utbildningens senare del. Planeringen som utgör underlag för den årliga uppföljningen ska dock vara så detaljerad som möjligt.

Formuläret för uppföljning används även vid en eventuell revidering av en fastställd individuell studieplan. Revidering ska genomföras så snart som möjligt om så är påkallat med hänsyn till uppkomna förändringar som påverkar institutionens respektive doktorandens möjligheter att fullfölja sina åtaganden enligt den senaste planeringen, t.ex. byte av handledare.

Övergripande regler för invidivuella studieplaner återfinns i följande styrdokument: