Fakultetens beslutande organ är fakultetsnämnden, där fakultetens dekanus är ordförande och prodekanus är vice ordförande.

Fakultetskansliet har som huvuduppgift att ge administrativt stöd åt fakulteten och dess institutioner.

Fakultetsledningen

Fakultetsnämnden

Fakultetskansliet

Institutioner vid fakulteten