Fakultetsnämnden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Fakultetsnämnden

Ledamöter av fakultetsnämden

Här hittar du Humanistiska fakultetsnämndens ledamöter för mandatperioden 2024-2026.

Presentation av ledamöter till Humanistiska fakultetsnämnden 2024-2026

Som ledamöter till Humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden 2024-2026 är följande personer utsedda till dekanatet.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ. Dekanus är nämndens ordförande.

Fakultetsnämndens beredningar

Fakultetsnämndens beredningar består av; budgetberedningen, docentnämnden, stipendienämnden, lärarförslagsnämnden, samt utskotter för utbildning på forskarnivå. 

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden

Här publiceras alla justerade protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträden.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Humanistiska fakultetsnämnden

Postadress
Humanistiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

För fakturering och fakturaadress, läs mer här

Kontakt i ekonomifrågor controller@hum.su.se

Kontakt i utbildningsfrågor utbildning@hum.su.se

Kontakt i disputationsärenden disputationer@humfak.su.se

Humanistiska fakultetskansliet

Postadress
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Hus A, plan 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Tfn växel 08-16 20 00