Dekanus: Professor Stefan Helgesson, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Stefan Helgesson.

Jag har jobbat på Stockholms universitet sedan 2010. Efter att ha varit verksam som litteraturvetare i Uppsala på 00-talet, växlade jag på SU över till engelskaämnet (med litteraturvetenskaplig inriktning). I min forskning har jag ofta arbetat med litteratur från Afrika – särskilt södra Afrika – men utifrån olika teoretiska perspektiv. Däri ingår exempelvis översättning, flerspråkighet och världslitterär  kanonbildning, men också ett kluster av frågor gällande avkolonisering och historisk tidserfarenhet i litteraturen. Genom åren har jag undervisat på alla nivåer och haft förmånen arbeta i flera större forskargrupper. På humanistiska fakulteten har jag under det gångna decenniet haft ett stort antal förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i fakultetsnämden och i den språkvetenskapliga lärarförslagsnämnden. Under min tid som vicedekan har jag, som vice ordförande i LUB, även haft ett särskilt ansvar för  lärararutbildningarnas styrning. Externt har jag suttit i beredningsgrupper på Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Jag är även invald ledamot i Academia Europaea och Kungliga Vitterhetsakademien, och har suttit i styrelsen för ICLA (International Comparative Literature Association). 

Prodekan: Catrin Norrby, professor i nordiska språk

Catrin Norrby Foto: Olivia Schlyter Holmström

Jag har arbetat på Stockholms universitet sedan 2010 då jag tillträdde en professur i nordiska språk. Jag är stf prefekt vid institutionen svenska och flerspråkighet där jag ansvarar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Sedan länge är jag engagerad i humanistiska fakultetens forskarskola och jag är ledamot i fakultetens arbetsgrupp för utbildnings- och kvalitetsfrågor (HUGO). Jag har också under flera år varit granskare inom universitetets utbildningsgranskning.  Jag disputerade vid Göteborgs universitet 1998 på en avhandling om vardagligt berättande. Alltsedan dess har samtals- och interaktionsforskning varit ett centralt forskningsintresse, där jag ofta utgår från ett jämförande tvärkulturellt perspektiv. Under åren 2013–2020 var jag forskningsledare för det binationella forskningsprogrammet Interaction and Variation in Pluricentric Languages. Sedan i år medverkar jag i ett VR-finansierat tvärvetenskapligt projekt om robotassisterat lärande.
Jag har bred internationell erfarenhet. Åren 1999¬–2010 var jag chef för svenskenheten vid School of Languages and Linguistics, University of Melbourne. Tidigare har jag varit utlandslektor i svenska i Nya Zeeland och Kanada. I perioder har jag också arbetat i Danmark och Norge. Genom mina närmare 20 utlandsår har jag fått värdefulla insikter i både likheter och skillnader i hur högre utbildning organiseras och genomförs i olika länder. 

Vicedekan för de historisk-filosofiska institutionerna: Jonas Olson, professor i praktisk filosofi

Jonas Olson.

Jag heter Jonas Olson och är professor i praktisk filosofi. Jag disputerade vid Uppsala universitet 2005. Under en kort period 2004–2005 arbetade jag vid University of Otago i Nya Zeeland. Därefter var jag anställd i tre år vid University of Oxford, där jag undervisade och hade flera olika administrativa uppdrag. 2008 flyttade jag till Stockholm. Till en början var jag forskarassistent och blev sedermera lektor. Vid Stockholms universitet har jag bland annat varit verksam som ledamot i lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena, under de senaste åren som vice ordförande. Min forskning har mestadels handlat om metaetik, dvs. om filosofiska frågor om värden och normer. Jag har också ägnat mig åt moralfilosofins historia. Båda dessa intressen avspeglas i min bok Moral Error Theory: History, Critique, Defence (Oxford University Press, 2014). 

Vicedekan för de språkvetenskapliga institutionerna: Laura Alvarez Lopez, professor i portugisiska

Laura Alvarez Lopez.

Jag är sociolingvist och har varit verksam som professor i portugisiska med inriktning mot språkvetenskap vid Stockholms universitet sedan 2016. År 2004 disputerade jag vid Stockholms universitet och var därefter anställd som lektor i spanska och portugisiska vid Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Högskolan Dalarna. Sedan 2009 har jag varit verksam vid Stockholms universitet, där jag blev tillsvidareanställd som lektor 2011. Jag befordrades till professor 2016.
Jag brinner för internationalisering och har bland annat varit postdok (2004-2005) och inbjuden gästforskare (2012) vid University of Campinas i Brasilien och senast gästprofessor vid UC Berkeley i Kalifornien (2022).  Jag är för närvarande ledamot (suppleant) i Humanistiska Fakultetsnämnden. Jag har tidigare varit prefekt eller ställföreträdande prefekt vid Romanska och klassiska institutionen under flera år samt varit studierektor för utbildning på forskarnivå.