Dekanus

Professor Elisabeth Wåghäll Nivre
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Telefon: 08-16 14 88
E-post: dekanus@hum.su.se
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16

Arbetsområden

Ordf. för Humanistiska fakultetsnämnden, leder Prefektmöte, Budgetberedning, deltar i Prefektråd.
Ordf. för Humanvetenskapliga områdesnämnden och ledamot i områdets budgetberedning liksom i Forskningsberedningen. Ordförande för VFU-kollegiet. Ledamot i Universitetsstyrelsen, Områdesövergripande rådet, Rådet för god forskningssed, Styrgrupp för fastighetsfrågor och styrgrupp för IT-frågor.

 

Prodekanus

Professor Hans Hayden 
Institutionen för kultur och estetik

Telefon: 08-16 2142
E-post: hans.hayden@su.se
Besöksadress: Frescativägen 24B

Arbetsområden

Vice ordf. i Humanistiska fakultetsnämnden, deltar i Prefektråd, Prefektmöten, Budgetberedningen samt Studierektorsmöten för forskarutbildningen. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, ordf. för Beredningen för forskarutbildning (BUF), ledamot i Rektors beredning för utbildningsgemensamma utbildningsfrågor och system för kvalitetssäkring (REBUS) och Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). Ledamot i styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning, Vice ordf. i Barnrättscentrum, samt ledamot i styrelsen för Accelerator.

Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena

Professor Barbro Blehr
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Telefon: 08-674 7918
E-post: barbro.blehr@su.se
Besöksadress: Universitetsvägen 10 E, plan 7

Arbetsområden

Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden, ordförande för Lärarförslagsnämnd för de historisk-filosofiska institutionerna,  ordförande i Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO), ledamot i fakultetens budgetberedning, deltar i studierektorsmöten för utbildning på grund- och avancerad nivå samt prefektråd. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, vice ordförande för Beredning för utbildning på grund- och avancerad nivå (BUGA). Ledamot i kursklassificeringsgrupp under REBUS, ledamot i styrgrupp för Ekonomiprojektet vid Stockholms universitet, ledamot i Stads- och kommunhistoriska institutets nämnd.

Vicedekanus för de språkvetenskapliga ämnena

Professor Stefan Helgesson

Engelska institutionen
E-post: stefan.helgesson@english.su.se
Besöksadress: Universitetsvägen 10 E, plan 8

Arbetsområden

Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden, ordf för Lärarförslagsnämnd för de språkvetenskapliga institutionerna, deltar i Prefektråd, Studierektorsmöten för utbildning på grund- och avancerad nivå. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, Vice ordf. för Beredningen för lärarutbildning, ledamot i Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ledamot i Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). 

Kanslichef

Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: kanslichef@hum.su.se
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm