Fakultetskansliet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Humanistiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Organisation
 6. Fakultetskansliet

Fakultetskansliet

Humanistiska fakultetskansliet ingår i områdeskansliet för humaniora, samhällsvetenskap och juridik och är underställt dess kanslichef. Sitt löpande verksamhetsuppdrag får kansliet av Humanistiska fakultetsnämnden och fakultetens dekanus. Kansliet ansvarar bland annat för att:

 • tillhandahålla resurser för forsknings- och utbildningsplanering, ekonomisk samt annan verksamhetsplanering och att göra uppföljning och tillsyn av denna,
 • bereda ärenden och utgöra serviceorgan för Humanistiska fakultetsnämnden och dess beredningar,
 • handha intern och extern kommunikation inom den humanistiska fakulteten,
 • bereda anställningsärenden,
 • bereda ärenden och ge service till universitetsledning och universitetsstyrelse,
 • bereda och föredra ärenden för rektors- eller universitetsstyrelsebeslut,
 • utarbeta förslag till remissyttranden,
 • administrera val av fakultetsnämnd, fyllnadsval, val av elektorer till forskningsråd m.m.,
 • vara rådgivande instans till övriga förvaltningsenheter och andra myndigheter.

Fakultetskansliets personal

Vid Humanistiska fakultetskansliet arbetar kanslichefen, fakultetssekreterare, utbildningsledare, utbildningssamordnare, personalhandläggare, handläggare, utredare, controller och kommunikatör.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Humanistiska fakultetsnämnden

Postadress
Humanistiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

För fakturering och fakturaadress, läs mer här

Kontakt i ekonomifrågor controller@hum.su.se

Kontakt i utbildningsfrågor utbildning@hum.su.se

Kontakt i disputationsärenden disputationer@humfak.su.se

Humanistiska fakultetskansliet

Postadress
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Hus A, plan 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Tfn växel 08-16 20 00