Samverkan

Samverkan för pedagogiskt innovativa utbildningsmiljöer

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) bidrar till utveckling av utbildningens kvalitet. Genom kunskap förankrad i högskolepedagogisk forskning, samarbeten med universitetslärare lokalt, nationellt och internationellt, vill vi inspirera och stödja institutioner att utveckla sina utbildningsmiljöer i fråga om pedagogisk innovation, utveckling och hög kvalitet.

Samarbetsmöjligheter:

Vill du utveckla nya lärmiljöer inom naturvetenskap och teknik?

Världens och forskningens behov förändras i takt med att frågor om hållbar utveckling blir mer akuta — men utvecklas din undervisning? Var med i ett nydanande pedagogiskt utvecklingsprojekt där du upptäcker och prövar nya sätt att undervisa i denna period som kallas antropocen.

Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution

Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.

Boka workshop till din institution

Boka en eller flera inspirerande och kompetensutvecklande workshoppar för institutionens lärare. Workshopparna uppmuntrar, främjar och stödjer samtal om högskolepedagogik och är en möjlighet för institutionen att diskutera frågor som är relevanta för just er.

Nätverk om högskolepedagogik

Nätverk som fokucerar på olika specifika högskolepedagogiska frågor för dig som i kollegial samverkan vill lära mer om undervisning och lärande. Nätverken skapar möjlighet till dialog, dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Pedagogiska ambassadörer driver utvecklingsprojekt

År 2015 startade vi projektet med pedagogiska ambassadörer för att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Pedagogisk kontaktperson vid institutionen

De allra flesta institutioner har en pedagogisk kontaktperson. Den pedagogiska kontaktpersonen underlättar kommunikationen kring institutionens behov av pedagogiskt stöd och inspiration, och CeUL:s stödjande verksamhet när det gäller utveckling av undervisning.

Kontakt

Vill du veta mer om CeUL:s samverkan och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278

CeUL samverkar på flera nivåer

Centrum för universitetslärarutbildning samverkar på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt.