Katrin Lainpelto

Vid Juridiska institutionen vill man genom det här pedagogiska utvecklingsprojektet bidra till att stärka samarbetet i de institutionsanknutna lärarnas sociala strukturer för att på så sätt bidra till en mer stimulerande lärandemiljö för såväl institutionens lärare som studenter.

Under senare år har den traditionella synen på lärares autonomi utmanats mot bakgrund av ett fokusskifte som riktat uppmärksamheten från ”undervisning” till ”lärande”. I och med detta fokusskifte har vikten av lärares sociala strukturer fått ökad uppmärksamhet och flera positiva effekter av väl fungerande nätverksstrukturer har kunnat identifieras i forskningen. Projektet ska särskilt fokusera på den ömsesidiga samverkan mellan positiva nätverksstrukturer och, å ena sidan, lärares professionella utveckling och, å andra sidan, studenternas studieprestationer. Därför är det av särskild vikt att inom ramen för pedagogikprojektet involvera institutionens studenter och på så sätt ta del av studenternas erfarenheter.

I pedagogikprojektets mål ingår att:

  • Belysa lärares behov av att ständigt investera i sin egen professionella utveckling där positiva samarbeten inom ramen för lärarlag kan vara ett givande sätt att engagera sig i sitt eget lärande
  • Belysa sambandet mellan lärarlagets funktionalitet och studenternas motivation och studieresultat
  • Stärka de institutionsanknutna lärarnas sociala strukturer genom att arbeta med frågor som främjar samarbete, förtroende och kreativitet
  • Stärka de institutionsanknutna lärarnas sammanhållning generellt och verka för erfarenhetsutbyten över ämnes- och terminsgränser

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Katrin Lainpelto vid Juridiska institutionen