Stadgar Nordiska Latinamerikainstitutet Dnr SU FV-1.2.1-2951-19 (116 Kb)

1. Bakgrund

Latinamerikainstitutet knöts genom beslut av universitetsstyrelsen 1999-10-20 till humanistiska fakulteten och dåvarande Institutionen för spanska och portugisiska. 2013-05-24 inrättades Romanska och klassiska institutionen under vilket Latinamerikainstitutet nu ligger. Den nordiska dimensionen har bakgrund i Nordiska rådets Nordiska samarbetskommitté för Latinamerikaforskning (NOSALF), från 1970. Målsättningen var att främja nordisk Latinamerikaforskning och kontakter mellan båda regionerna. Ett av NOSALF:s initiativ var att ordna periodiska Nordiska forskarmöten, som sedan 2001 genomförs under namnet Nordic Latin American Research Network (Nolan). Vid nionde Nolan-konferensen, år 2017, föreslog de medverkande forskarna att Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet skulle omvandlas till ett Nordiskt Latinamerikainstitut. Denna utveckling och utvidgning av institutets ansvarsområde ligger till grund för att institutets namn nu ändras till Nordiska Latinamerikainstitutet (Nilas).

2. Syfte och mål 

Nordiska Latinamerikainstitutet ska bedriva och främja forskning, utbildning och kunskapsuppbyggande i övrigt som berör regionen Latinamerika och den karibiska ö-världen. Institutet har som ändamål

 • att bedriva och främja humanvetenskaplig forskning om Latinamerika,
 • att bedriva och främja humanvetenskapligt inriktad utbildning om Latinamerika,
 • att bedriva dokumentationsverksamhet om Latinamerika och därvid samarbeta med universitetsbiblioteket i forskningens, utbildningens och andra samhälleliga intressens tjänst,
 • att genom seminarier, föreläsningar, symposier och på andra sätt sprida information och kunskap om Latinamerika,
 • att främja det nordiska universitetssamarbetet inom Latinamerikaområdet, samt relationer mellan nordiska och latinamerikanska samhällen,
 • att befästa och vidareutveckla en forskningsmiljö som gynnar samarbete mellan forskare med olika ämnesbakgrund inom Latinamerikaområdet.

3. Huvudman

Nordiska Latinamerikainstitutet är placerat under Romanska och klassiska institutionen vid Humanistiska fakulteten inom det humanvetenskapliga området.

4. Organisation

Nordiska Latinamerikainstitutet leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och 6-8 övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet på förslag av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ledamot kan omförordnas.

Föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetent och utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Föreståndaren kan omförordnas.

5. Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara sammansatt enligt följande:

 • En ledamot ska företräda det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.
 • Fyra till sex externa ledamöter ska företräda sådana allmänna intressena som har anknytning till institutets verksamhet. I styrelsen ska ingå forskare /motsvarande från nordiska universitet med särskild sakkunskap om Latinamerika.
 • Föreståndaren för Nordiska Latinaamerikainstitutet ska ingå i styrelsen.
 • En representant för studenterna äger rätt att ingå i styrelsen. Studentrepresentanten utses i enlighet med studentkårsförordningen (2009:769).

6. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst 2 gånger årligen. Styrelsen är beslutför då ordförande samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Institutionens prefekt har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och yttranderätt.

7. Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen ska

 1. stödja och främja verksamheten vid institutet samt fastlägga riktlinjer för hur arbetet ska organiseras
 2. besluta i frågor om den öppna verksamhetsplaneringen,
 3. årligen rapportera om institutets verksamhet till ON,
 4. främja verksamheten i enlighet med de angivna verksamhetsmålen.

8. Föreståndarens arbetsuppgifter

Föreståndaren ska

 1. tillse att institutets styrelses och institutionsstyrelsens beslut verkställs,
 2. förbereda och följa upp institutets budget,
 3. ansvara för institutets årliga verksamhetsberättelse,
 4. leda och fördela arbetet på institutet.

I övrigt gäller överordnade organs delegationsbeslut.

9. Finansiering och resurshantering

Institutet finansieras genom medel från Humanistiska fakultetsnämnden

I övrigt gäller överordnade organs budgetbeslut.

Institutet ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Romanska och klassiska institutionen.

Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms universitet ska tillämpas vid institutet.


10. Utbildning/undervisning

Lärare är anställda vid institutionen och institutionen ansvarar för den utbildning som bedrivs inom ramen för institutets verksamhet. Doktorander kan inte antas vid institutet.

11. Utvärdering och omprövning

Institutets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för utvärderingen.

12. Avveckling

Om institutet inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling efter begäran av Områdesnämnden för humanvetenskap.

13. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för institutet, prefekten vid Romanska och klassiska institutionen, fakultets- eller områdesnämnd.