Rebecca Brinch.
Rebecca Brinch fil.dr i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Suzanne Osten har en lång karriär inom teater där hon bland annat arbetat som dramatiker, regissör och teaterchef. Osten valde tidigt att skapa teater för unga med utgångspunkt i det hon själv beskriver som ett barnperspektiv. Avhandlingen Att växa sidledes. Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga av Rebecca Brinch, kan läsas som en introduktion till Ostens konstnärskap och hennes scenkonst för unga. Barnets erfarenheter och inre står i centrum i de uppsättningar som analyseras. Gestaltningarna är starka och omvälvande och det är ibland ganska svåra upplevelser som skildras, något som även uppmärksammats i de efterföljande debatterna. Dessa upplevelser kopplas till en vidare social och politisk kontext.

-Den barnkulturella debatten har under de senaste åren kretsat runt frågor som handlar om i vilken mån barn bör skyddas från starka och svåra känslor. Studien behandlar dessa frågor, och likaså vilken barnkultur som anses lämplig för barn att ta del av. Ostens teater för unga kan på detta sätt ses som ett inlägg i den politiska debatten om barnets position i samhället i stort, säger Rebecca Brinch, vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Ostens scenkonst utmanar normer

Genom Ostens arbete har konst för barn givits en tyngd och plats i samhällsdiskussionen som är nära nog unik. Trots detta har inga tidigare avhandlingar om Osten uppmärksammat hennes teater för unga i högre grad. Rebecca Brinchs avhandling är den första som enskilt behandlar denna del av Ostens produktion. Hon analyserar fem av Ostens uppsättningar för barn: Paddakvariet (1988), Delfinen (1992), Irinas nya liv (1996), Flickan, mamman och soporna (1998) samt Lammungarnas fest (2014). Studien sträcker sig därmed över nästan trettio år av Ostens konstnärskap.

Omslaget till Rebecca Brinchs avhandling i teatervetenskap.
Omslaget till Rebecca Brinchs avhandling i teatervetenskap.

I avhandlingen visas hur barnkaraktären på Ostens teaterscen förändras i takt med den omgivande kontexten. Osten granskar och utforskar sin syn på barnet i dialog med bland annat psykologisk forskning och kunskap om barn.

-Ostens teater för unga, och likaså hennes konstnärskap, kan beskrivas som något som växer sidledes och utmanar tankar och idéer om barn och vuxna, flickighet och pojkighet, vad som är normalt och onormalt, och i ett större perspektiv även vad som kan betraktas som teater för vuxna respektive teater för barn, säger Rebecca Brinch om sin avhandling.

Avhandlingen visar hur Ostens scenkonst för unga kan betraktas som konstnärligt nyskapande och betydelsefull inte bara för barnteaterområdet, utan även för svensk teaters utveckling och förnyelse i stort.

Om studien

Att växa sidledes. Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga lades fram av Rebecca Brinch vid Teatervetenskap, Institutitonen för kultur och estetik, den 27 oktober, 2018.

Till avhandlingen i Digitala Vetenskapliga Arkivet.