Den individuella studieplanen ska skrivas så pass konkret att den utgör ett verkligt stöd och diskussionsunderlag för doktoranden och handledaren och vara utformad så att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna.

Nya områdesgemensamma ISP-formulär med anvisningar

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade att fastställa nya gemensamma formulär för individuell studieplan med tillhörande anvisningar som ska gälla för hela det humanvetenskapliga området.

De nya gemensamma formulären ska användas för samtliga doktorander som antas samt aktiva doktorander som inte tidigare har haft en individuell studieplan.