En tids vistelse vid ett utländskt lärosäte ger dig möjligheten att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och förbättra dina språkkunskaper. Utbytesstudier kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenhet inför framtida arbetsliv, i synnerhet om du vill jobba internationellt.

Film: Plugga utomlands - tre studenter berättar

Grundvillkor

Tänk på att inte alla lärosäten har kurser som ges på engelska. Du måste alltså ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Partneruniversitet

Institutionens avtalslista lärosäten 2020-2021

Ansökan om nominering till utbytesstudier

Ansökan om utbytesstudier genom Erasmus+ sker en gång per termin, under mitten av februari till mitten av mars för studier under höstterminen eller för hela läsåret, och strax efter terminsstart på hösten för studier under vårterminen. Ansökningsförfarandet är upplagt som en två-stegsprocess. Först ansöker du om att Institutionen för kultur och estetik ska nominera dig till partneruniversitetet, det mottagande lärosätet. Om du blir nominerad ska du därefter göra ansökan direkt till mottagaruniversitetet. 

Steg 1: ansök om nominering 

Ansökan om nominering sker på särskild blankett som läggs upp på hemsidan under ansökningsperioden.

Urvalskriterier

Alla i tid inkomna ansökningar bedöms utifrån följande rangordning:

  1. Komplett ansökan. Ofullständiga ansökningshandlingar behandlas ej.
  2. Tidigare utbytesstudier. Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram som finns registrerat i LADOK.
  3. Studieresultat. Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet i första hand på studieresultat. Vi använder oss av metoden uträknat viktat medelbetyg på samtliga avslutade SU-kurser. 

Det är Institutionen för kultur och estetiks utbyteskoordinator som tillsammans med studierektorn för respektive ämne tar beslutet om vilka studenter som ska nomineras.

Alla som har ansökt om nominering får besked om ansökan beviljas eller avslås.

Steg 2: för nominerade studenter

Ansök efter instruktion

När du har blivit nominerad får du ansökningsinformation till ditt lärosäte mejlad till dig av vår utbyteskoordinatior.

Språkförberedelser

När du blivit nominerad (och efter avslutat utbyte) ska du göra ett språktest online. Om du vill åka till ett land där du kommer att studera på ditt B- eller C-språk och känner dig osäker på hur det ska gå med språket, finns också möjlighet att läsa en förberedande språkkurs online. Läs mer om det här.

Ekonomi/Stipendium

Antagna Erasmus+studenter är befriade från terminsavgifter på de mottagande lärosätena, däremot kan andra mindre avgifter förekomma. Erasmus+studenter har rätt till studiemedel genom CSN och ett specifikt Erasmus+stipendium. Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Beloppet betalas dock inte ut dagsvis, utan som en klumpsumma för hela perioden. På Stockholms universitets centrala hemsida kan du läsa mer om hur man ansöker om Erasmus+stipendiet.

Försäkring

Vid resa inom Europa ska du ha med dig Försäkringskassans Europeiska sjukvårdskort som du beställer kostnadsfritt från www.forsakringskassan.se. Kortet berättigar dig till akut sjukvård på samma villkor som landets egna invånare.

Som utresande utbytesstudent från Stockholm universitet täcks du även automatiskt av en försäkring från Kammarkollegiet. Läs mer om vad försäkringen täcker och hur du ska gå tillväga om något händer på Stockholms universitets centrala hemsida.

Kontakt

Kontakta gärna institutionens utbyteskoordinator Maarit Hämäläinen om du har några frågor eller funderingar.

Maarit Hämäläinen
E-post: exchange.ike@su.se
Rum: 203
Telefon: 08-16 14 71

Mer information om Erasmus+.