Arbetet med studentinflytande vid fakulteten bygger på universitetets Regler för studentinflytande

Hur utses studenter?

Studentrepresentanter utses av respektive studentkår.
Stockholms universitets studentkår (SUS) 

Var finns det studenter representerade?

Inom Humanistiska fakulteten finns studentrepresentanter i fakultetsnämnden och i fakultetens beredningsorgan:

Studentrepresentanter kan även ingå i olika tillfälliga arbetsgrupper.
Studentrepresentanter i fakultetsnämnden och beredningsorganen arvoderas. Studenter ska, på begäran, kunna få ett skriftligt intyg över förtroendeuppdrag vid universitetet. Den student som önskar ett sådant intyg ska ta kontakt med ordföranden eller motsvarande i aktuellt organ eller grupp.  Mer information om ersättning finns i Regler för studentinflytande.

Fakultetsledningen och fakultetskansliet träffar dessutom studiebevakarna regelbundet under terminstid för informell diskussion och informationsutbyte.

Representation på institutionerna

På samma sätt som vid fakulteten finns det studentrepresentanter i institutionsstyrelserna (motsvarande) och dess beredande organ.

Vid institutionerna organiserar sig studenterna i studentråd. Vanligen finns ett studentråd för de som studerar på grundnivå och avancerad nivå och ett doktorandråd för de som studerar på forskarnivå. Representanter från fakultetens olika studentråd och doktorandråd samlas i Humanistiska fakultetsrådet

Kursvärderingar

Studenters värdering av delkurser, kurser och program är en viktig del i kvalitetsarbetet. Respektive institution ansvarar för kursvärderingarna, utifrån universitetets Regler för studentinflytande.
Den student som inte är nöjd med sin utbildning eller vill lämna förbättringsförslag ska i första hand vända sig till ansvarig institution. Studenten kan även kontakta respektive studentkår för att få råd eller hjälp.

Du kan läsa mer om studenters rättigheter och skyldigheter här.