Två teman startar varje höst

Ett tema kan beskrivas som ett program, där ett problem eller ett ämnesområde behandlas utifrån olika vetenskaper och discipliner. Varje tema löper över två år och består oftast av fyra kurser om totalt 20 högskolepoäng. Ett tema ska vara tillräckligt brett för att vara till gagn för doktorander från en rad ämnen, men samtidigt tillräckligt smalt för att deltagarna ska få stort vetenskapligt utbyte av varandra.

Tre huvudsakliga syften med forskarskolan

Humanistiska fakultetens forskarskola har tre huvudsakliga syften. Att höja kvaliteten i utbildningen, att öka tvärvetenskaplighet och interdisciplinära samarbeten, samt att skapa en högre grad av internationalisering. Dessa syften uppnås bland annat genom att doktorander får lärarledd undervisning i större och blandade grupper. Doktoranderna erbjuds härigenom en större forskningsgemenskap, där egna projekt och idéer kan möta både medhåll och mothugg.

Värdefulla kontakter nationellt och internationellt

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder en utvidgad miljö för fakultetens doktorander. Här får de möjlighet att knyta värdefulla nya kontakter med andra doktorander och seniora forskare, såväl från det egna universitetet som från andra lärosäten. 

Fakultetens kravprofil för forskarskolans teman och kurser leder till nyskapande samarbeten mellan ämnen och institutioner. Samtidigt ger lärare från Stockholms universitet och andra lärosäten nationellt och internationellt kurserna både bredd och djup.