Tre huvudsakliga syften med forskarskolan

Humanistiska fakultetens forskarskola har tre huvudsakliga syften. Att höja kvaliteten i utbildningen, att öka tvärvetenskaplighet och interdisciplinära samarbeten, samt att skapa en högre grad av internationalisering. Dessa syften uppnås bland annat genom att doktorander får lärarledd undervisning i större och blandade grupper. Doktoranderna erbjuds härigenom en större forskningsgemenskap, där egna projekt och idéer kan möta både medhåll och mothugg.

Värdefulla kontakter nationellt och internationellt

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder en utvidgad miljö för fakultetens doktorander. Här får de möjlighet att knyta värdefulla nya kontakter med andra doktorander och seniora forskare, såväl från det egna universitetet som från andra lärosäten. 

Fakultetens kravprofil för forskarskolans kurser leder till nyskapande samarbeten mellan ämnen och institutioner. Samtidigt ger lärare från Stockholms universitet och andra lärosäten nationellt och internationellt kurserna både bredd och djup.