Vem gör vad?

Humanistiska fakultetsnämnden

Humanistiska fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå vid fakulteten och fattar beslut i de flesta ärenden rörande forskarskolan.

Arbetsgrupp för utbildnings- och kvalitetsfrågor (HUGO)

Arbetsgruppen bereder och följer upp övergripande utbildnings- och kvalitetsfrågor avseende grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, bereder löpande ärenden inom universitetets system för utbildningsgranskningar samt löpande frågor som rör Humanistiska fakultetens forskarskola.

Forskningssekreterare

Forskningssekreteraren har det övergripande ansvaret för att de beslut om forskarskolan som fattas i HFN verkställs.

Koordinator av ett tema

Koordinator av ett tema måste inte vara en (1) person. Det kan vara samma person/er som ansvarar för att driva temat, och man kan välja att fördela detta ansvar fritt över de två åren temat löper. Uppdraget ska motsvara ca 25 % av heltid vid temats förvaltande institution eller eventuell samarbetsinstitution, och inkluderar även administrativt stöd.

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se