Teman

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Humanistiska fakulteten
 4. Utbildning
 5. Forskarnivå
 6. Forskarskolor
 7. Forskarskolor
 8. Teman
 9. Världslitteratur och textkulturer: Definitioner, 5.0 hp

Världslitteratur och textkulturer: Definitioner, 5.0 hp

Engelska institutionen ger, tillsammans med Institutionen för kultur och estetik, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Romanska och klassiska institutionen, Tolk- och översättarinstitutet och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen ges under vårterminen 2019, och är den andra kursen inom temat Världslitteratur och textkulturer. Observera att godkänt resultat på denna kurs krävs för behörighet till kursen "Metoder" som ges VT19.

Kursens innehåll

Kursen ”Definitioner” undersöker vad en text är eller kan vara, särskilt i ljuset av tre medietekniker: muntlighet, det tryckta ordet samt digitala medier. Ett centralt begrepp i detta moment är ”entextualisering” (”entextualisation”), som anger de många sätt på vilket verbala utsagor – också muntliga – kan kopplas loss från sin ursprungskontext och bli flyttbara och citerbara, men även föränderliga.

Världskarta

Det övergripande syftet med temat ”Världslitteratur och textkulturer” är att ge en uppdaterad och bred förståelse för hur kultur, språk, muntlighet, medieteknologier, arkiv och cirkulation ger form åt den humanistiska forskarens centrala objekt och arbetsverktyg: texten. Utifrån den synvinkeln bearbetar temat också aktuella världslitterära perspektiv på översättning, värde, mångspråkighet och tvärkulturell tolkningspraktik. En utgångspunkt för temat är att texter aldrig existerar som neutrala, oföränderliga objekt, utan präglas av det som Jerome McGann kallar ”det textuella tillståndet” (”the textual condition”). Detta kan vidgas bortom det rent textkritiska och medieteoretiska perspektivet till att omfatta också de olika akademiska, språkliga och kulturella sammanhang som härbärgerar texter. Det textuella tillståndet behöver således tänkas i pluralis, i termer av textkulturer och läskulturer, ett perspektiv som ansluter till forskningsområden som komparativ kulturvetenskap, översättningsstudier, idéhistoria och världslitteratur.

Lärandemål

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:

 • visa förmåga att arbeta vetenskapligt i interdisciplinär dialog kring analys av konkret textmaterial
 • visa förmåga att på ett kreativt sätt tillämpa de teoretiska ramverk som diskuteras i kursen för att på ett ändamålsenligt sätt kunna förhålla sig till specifika forskningsfrågor rörande muntlighet, textkritik, mediespecifik textteori samt tvärkulturella aspekter på textförståelse inom respektive disciplin
 • visa förmåga att kritiskt granska rådande teoretiska ramverk inom respektive disciplin relaterat till det övergripande temat världslitteratur och textkulturer

Praktisk information

Kursen har följande obligatoriska moment: slutförande av samtliga muntliga och skriftliga uppgifter inför varje undervisningstillfälle; en muntlig forskningspresentation vid en avslutande workshop; deltagande vid seminarierna.

Kursen examineras genom kortare skrivuppgifter till seminarierna, muntliga redovisningar och en forskningspresentation vid en avslutande workshop.

Undervisningen sker på engelska i form av föreläsningar och seminarier, samt en workshop.

Period: Kursen ges under höstterminen 2018.

För mer information, se kursens engelskspråkiga sida.

Undervisningsspråk: Engelska

Kursansvarig lärare: Stefan Helgesson

Koordinator för temat: Stefan Helgesson

Kursens engelska benämning: Definitions

Kursen ges av Engelska institutionen i samarbete med Institutionen för kultur och estetik, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Romanska och klassiska institutionen, Tolk- och översättarinstitutet och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Kursen är en del av temat Världslitteratur och textkulturer / World Literatures and the Cultures of Texts

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se

En möjlighet till samarbete över fakultetsgränserna

Karin Sennefelt är professor i historia vid Stockholms universitet och var kursledare för ett av de teman som gavs inom Humanistiska fakultetens forskarskola. Karin Sennefelt beskriver sina erfarenheter vid forskarskolan som ett tillfälle för tvärvetenskapligt utbyte.