Temats innehåll

Med hjälp av språket gestaltar vi vår värld och genom språket skapar och upprätthåller vi också våra sociala relationer. På så vis är språket också ett potentiellt instrument för utövande av makt. I totalitära stater kan språket utgöra ett verksamt maktmedel, men också i demokratiska samhällen utövas makt genom språket. Den som förfogar över politisk och medial makt kan också påverka språkbruket och prägla de samhälleliga diskurserna. Samtidigt lockar makten fram motstånd och protest och bildar utgångspunkt för motdiskurser. Också här utgör språket en resurs att förstå och förändra strukturerna som styr oss. Språket är även ett unikt och kraftfullt medel att påverka både individers och samhällens sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga förhållanden. Valet av språkliga representationer kan reglera individens och olika gruppers möjlighet till delaktighet samtidigt som de språkliga resurserna i hög grad bidrar till att skapa identitet.

Temat ägnar sig åt förhållandet mellan språkliga medel och den makt som utövas i samhället, i politiken, medierna, konsten osv. Forskningsperspektivet är tvärvetenskapligt och omfattar kulturteori, semiotik, lingvistik, litteraturvetenskap, översättningsvetenskap, historia och medievetenskap. Begreppet språk ska förstås i vid bemärkelse och omfattar inte bara tal- och skriftspråk, utan också andra semiotiska och multimodala system för meningsskapande.

Fyra huvudkomponenter

Temat Språk och makt består av fyra kurser om 5 hp som också kan läsas fristående. Den första kursen ger en teoretisk och metodologisk introduktion till temat, medan de tre övriga kurserna fördjupar och belyser temat ur olika perspektiv: medier, översättning och litteratur, språkpolitik och identitet.

Temat kommer att startas upp med en introduktionsföreläsning av en internationellt framstående forskare på området. Varje kurs avslutas med ett symposium där momentet redovisas och summeras samtidigt som nästa moment introduceras av de lärare som kommer att ansvara för detta.

Poänggivande moment, HT2017 – VT2018

Den första kursen, Maktens ord, tillhandahåller vetenskapsteoretiska grunder och analysverktyg för sambandet mellan språk och makt. Kursen kommer förutom av ett par inledande föreläsningar att bestå av seminarier, där doktoranderna aktivt diskuterar och analyserar olika aspekter av språk och makt.

Den andra kursen, Mediernas makt och språk, syftar till att ge fördjupade insikter om komplexa språkliga maktförhållanden, om mediernas olika roller i demokratier och diktaturer samt om mediernas beroende av institutioner, myndigheter och organisationer. Även här kommer teoretiska pass att blandas med praktiska övningar.

Poänggivande moment, HT2018 – VT2019

Under temats andra år erbjuds den tredje kursen, Översättning och makt, som syftar till att ge en översikt över hur temat språk och makt manifesteras inom litterär översättning. Vid sidan av seminarierna som hålls av lärare från Slabafinety kommer gästföreläsare från andra institutioner vid SU att engageras.

Den fjärde kursen, Språk och identitet — i språkpolitik och minoritetsspråk, tar upp språkliga resursers roll för identitetsskapande ur ett språkpolitiskt perspektiv och kommer att ges i samarbete mellan lärare från finska och portugisiska, vilka kan förmedla olika perspektiv på minoritetsspråk och språkkontakt.

Praktiskt upplägg

Undervisningen sker på svenska förutom ett antal gästföreläsningar som ges på engelska. Diskussionsinlägg och examinationsuppgifter kan göras på engelska.

Samarbetande lärare och forskare

Kontakt

Koordinatorer: Clarissa Blomqvist och Charlotta Seiler Brylla

Theme name in English: Language and Power