Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en teoretisk och metodologisk bas till förståelse för hur språk, makt, identiteter och språkpolitik interagerar, samt hur denna interaktion påverkar val av språkliga uttryck. Olika teoretiska utgångspunkter används samtidigt som konkreta exempel i form av (europeiska och postkoloniala) fallstudier med både kvalitativa och kvantitativa inslag diskuteras. Fallstudierna är i huvudsak inriktade mot studiet av minoritets- och/eller dominerade språkgrupper.

Ett antal nationella och lokala kontexter behandlas som berör framför allt skol- och utbildningssammanhang. Syftet är att behandla kursstoffet så att mer kvantitativa synsätt inleder, som följs av mer kvalitativa, och vilka följs upp med vetenskapsteoretiska reflektioner. De centrala begrepp och fenomen som undersöks i kursen är:

  • nationella och lokala språkpolitiska diskursers påverkan på språkliga preferenser och språklig variation, både på samhälls- och individnivå, med speciell hänsyn tagen till grupper med underordnad eller dominerad ställning
  • olika kontexters roll för identiteter och hierarkisering av språkliga uttryck
  • språkets roll för identiteter och identiteters roll för språk.

Efter det första seminariet med en allmän introduktion och diskussion om hur denna kurs knyter an till temats andra kursers röda tråd om språk och makt, kommer kursen i huvudsak att utgå från teman som specifikt relaterar språk och makt till identiteter och dominerade språk. Vid det sista tillfället diskuteras valet av vetenskapliga metoder och hur detta påverkas av samhälleliga ideologier och diskurser.

Lärandemål

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:

  • reflektera kring hur studiet av språkliga fenomen och de sistnämndas relation till bl. a. identiteter kan bero på ideologiska strömningar i samhället i stort och inom vetenskapssamhället
  • visa en vetenskaplig förståelse för hur centrala aspekter på samhälleliga språkliga förändringar är beroende av lingvistiska, talaranknutna och sociala perspektiv
  • visa fördjupad kunskap om mekanismer som är verksamma särskilt vid flerspråkigas bruk av sina totala språkliga resurser, vilka också kan relateras till multipla identiteter
  • redogöra översiktligt för hur språk, utbildningspolitik och rättigheter kan hänga ihop, speciellt för minoriserade språk

Praktisk information

Kursen har obligatorisk närvaro och kräver aktivt deltagande i seminarierna.

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar/presentationer, både av föreläsarna och av studenterna. Undervisningen sker på svenska.

Kursen examineras genom att varje studerande

  • leder en presentation (20 min.) och diskussion (5–10 min.) baserade på valet av en artikel från litteraturlistan, samt kopplar detta till övrig litteratur som behandlar samma tema
  • sammanfattar den ovannämnda diskussionen och artiklarna för det seminariet skriftligt
  • skriver ett kortare referat av två av de andra kursdeltagarnas presentationer

Period: preliminärt 24 januari – 8 mars 2019

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Jarmo Lainio

Koordinator för temat: Charlotta Seiler Brylla

Engelsk benämning: Language and Identity – in Language Policy and Minority Languages

Kursen ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Romanska och klassiska institutionen.

Kursen är en del av temat Språk och makt / Language and Power.