Kursens innehåll

Kursen syftar till att belysa språkets roll i den mediala diskursen i olika perspektiv och på så sätt ge fördjupade insikter i de komplexa maktförhållanden som råder där. I kursen diskuteras mediernas olika roller i demokratier och diktaturer samt mediernas beroende av institutioner, myndigheter och organisationer. De olika informationskällorna som mediediskurserna baseras på utgör ett fokus, liksom den journalistiska textproduktionsprocessen. Kursen presenterar olika metoder – bl.a. Critical Discourse Analysis (CDA) – som kan användas för att upptäcka implicita element och dold manipulation i mediala texter. Med utgångspunkt i aktuella skeenden, där en och samma händelse beskrivs utifrån olika politiska perspektiv, analyseras hur mediala texter förmedlar budskap och gör anspråk på sanning.

Lärandemål

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:

  • visa en vetenskaplig förståelse för centrala aspekter av mediestrukturer och medieproduktion
  • redogöra för förhållandet mellan språk och makt i medial diskurs
  • formulera relevanta frågeställningar om medial diskurs
  • använda och integrera kunskap från olika forskningsfält som anknyter till kursens innehåll
  • analysera och kritiskt granska medietexter med utgångspunkt i språkvetenskapliga och diskursanalytiska metoder

Praktisk information

Kursen har obligatorisk närvaro och kräver aktivt deltagande i seminarierna. Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Undervisningen sker på svenska.

Kursen examineras genom en muntlig uppgift och en skriftlig uppgift i form av en hemtentamen.

Period: vårterminen 2018

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Clarissa Blomqvist

Koordinator för temat: Clarissa Blomqvist

Engelsk benämning: The Power and Language of Media

Kursen ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Romanska och klassiska institutionen.

Kursen är en del av temat Språk och makt / Language and Power.