Kursens innehåll

Makt utövas med hjälp av språk och samtidigt kan språket i sig sägas utgöra en makt. Kursen syftar till att ge en teoretisk och metodologisk bas till hur makt utövas med hjälp av språk. Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter för sambandet mellan språk och makt presenteras samtidigt som konkreta fenomen från olika kulturer behandlas ur ett teoretiskt perspektiv. Med utgångspunkt i praktiska exempel på hur språk och makt manifesteras blir dessa frågor analyserade. Konkreta begrepp och fenomen som undersöks i kursen är:

 • diskurs och myt som normbyggande och verklighetskonstituerande mekanismer som ligger till grund för samhällets värderingar och regler,
 • censur, propaganda och andra former av persuasivt språkbruk som implicita och explicita verktyg för statlig/samhällelig kontroll av yttranden,
 • satir som en form av kritik och protest, men också som en del av den dominerande ideologin.

Kursen omfattar åtta tillfällen med följande innehåll:

 1. Introduktion till kursen (8/11 kl 10-11)
 2. Guest Lecture by Irina Sandomirskaja, Södertörns högskola: Words, Things, and Language Science: Three Episodes in the Production of Power (45 Kb) (8/11 kl 13-15)  Guest lecture poster (7158 Kb)
 3. Diskurs (15/11 kl 10-12)
 4. Propaganda och persuasivt språkbruk (22/11 kl 10-12)
 5. Ideologi och språk (29/11 kl 10-12)
 6. Satire and censorship (6/12 kl 10-12)
 7. Myth (13/12 kl 10-12)
 8. Avslutande symposium, preliminärt på Ersta konferens (18/12 kl 9-15)

Lärandemål

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för hur makt utövas med hjälp av språket
 • analysera olika manifestationer av språk och makt med utgångspunkt i praktiska exempel
 • redogöra för diskursers och myters strukturerande roll i både auktoritära och demokratiska samhällen

Praktisk information

Kursen omfattar åtta kurstillfällen och ges under november och december månad. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro. Löpande examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna samt i ett avslutande symposium, där olika format som presentationer, posters och paneldiskussion kommer att tillämpas. Undervisningen på kursen kommer att ske på svenska och engelska. Det betyder att hör- och läsförståelse i båda språken erfordras, och att studenterna kan använda svenska eller engelska under seminarierna och i examinationsuppgifterna.

Notice for English-speaking students:

The course combines lectures and seminars in English and Swedish (see the schedule). Language proficiency (i.e. reading and listening comprehension) in both languages is therefore required. Students are free to participate in discussions, give presentations and hand in assignments either in English or Swedish.

Period: november-december 2017

Undervisningsspråk: Svenska och Engelska

Kursansvarig: Charlotta Seiler Brylla

Koordinator för temat: Clarissa Blomqvist

Engelsk benämning: The Words of Power

Kursen ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Romanska och klassiska institutionen.

Kursen är en del av temat Språk och makt / Language and Power.