Temats innehåll

Forskning kring materialitet är ett internationellt, disciplinöverskridande fält vilket medför att doktorander tränas i att identifiera nya sammanhang och nå fördjupade insikter i samspelet mellan människan och världen. Doktoranderna kommer att arbeta med och tillämpa olika materiella perspektiv som exempelvis posthumanism, aktör-nätverksteori, objekt-orienterad filosofi samt ”material culture studies”.

Målet med temat är att ge en kvalificerad och tvärvetenskaplig forskarutbildning genom att problematisera centrala begrepp som agens och materialitet i humanistisk forskning. Detta uppnås genom att lyfta fram det materiellas betydelser i olika sociala och kulturella sammanhang.

Temats delkurser belyser agens och materialitet genom flera olika ingångar. En delkurs fokuserar på betydelsen av materialitet i visuella media (bild, konst, film mm). En annan lyfter fram hur nymaterialistiska perspektiv kan användas för att studera kulturella och tekniska processer i samhället. I ett avslutande workshopmoment tillämpas färdigheter och kunskaper, samtidigt som studenterna tränar muntlig och skriftlig presentation i ett internationellt sammanhang.

Den ”materiella vändningen” har under 2000-talet fått ett stort genomslag inom såväl humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör idag ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsfält där utbytet mellan olika discipliner är stort. De centrala begreppen, materialitet och agens, kan sägas vara “elastiska” på så vis att de tar sig olika uttryck i olika kunskapsområden, vilket uppmuntrar till att övervinna traditionella gränser mellan olika discipliner.

I exempelvis arkeologi, historia och antikvetenskaperna lyfts det materiellas och tingens agens fram som aktiva faktorer i olika historiska förlopp. De historiska vetenskaperna diskuterar också källtexternas materialitet, dvs på vilket material och med vilka verktyg som text och bild är producerade. I etnologi uppmärksammas också ontologiska aspekter av relationen mellan människa-materialitet (perspektivism). Inom de estetiska konstvetenskaperna finns en inflytelserik materiell riktning där fokus förskjuts från vad vi gör med bilder till vad bilder i sin materiella utformning gör med oss. Forskningen kring arkitektur, landskapsarkitektur och skulpterad konst poängterar olika materials egenskaper, hur de samverkar med form och stil samt hur de påverkar betraktaren på ett sätt som inte alltid är avsiktligt. Inom språkvetenskaperna diskuteras materiella aspekter av kognitiva processer samt språkets fonetiska och grafiska former.

Fyra huvudkomponenter

Kursen inleds med ett nivellerande moment bestående av orienterande föreläsningar och seminarier kring temat. De följande tre kursmomenten utgör, förutom fördjupning och specialisering, även färdighetsmoment samt självständig applicering av kunskaperna. De löpande seminarierna knyter samman momenten under de två åren samtidigt som de fördjupar och breddar perspektiven. För att läsa moment 4 krävs godkänt på delmoment 1, 2 eller 3 samt deltagande i seminarierna.

Poänggivande moment, HT2017 – VT2018

Temat inleds med en nivellerande översikt, Materialitet och materiell kultur: Perspektiv på̊ den materiella vändningen, över olika materialitetsperspektiv med föreläsningar från de involverade ämnena om hur detta tar sig uttryck i deras respektive område. Denna kurs är öppen för doktorander som vill orientera sig inom fältet.

Det andra kursmomentet, Bildens agens: Materialitet i visuell kultur, behandlar materiella aspekter av visuell kultur. Momentet omfattar studier av både bild, film, text och övriga visuella uttryck inom såväl konst, och reklam. Här lyfts frågor kring materialitet och agens och de olika sätt på vilka visuella uttryck kan sägas vara aktiva och påverka sociala förlopp och inte bara spegla ideologi eller samhälle.

Poänggivande moment, HT2018 – VT2019

Det tredje momentet, Fältstudie: Det materiella i samhället, består av en fördjupande individuell fältstudie där det materiellas ”tysta” inflytande i samhälleliga processer studeras och lyfts fram. Det kan exempelvis handla om det materiellas betydelse för utställningar, konst och litteratur, i religiösa och rituella sammanhang, kulturarvsprocesser eller i vardagen.

Det avslutande fjärde momentet, Workshop: Människa och materialitet, består av en workshop som avslutar seminarieserien med att doktoranderna får presentera individuella projekt som de arbetat fram under temats seminarier och få feedback från inbjudna internationella gästföreläsare, vilka agerar mentorer före och efter workshopen. De resulterande skriftliga arbetena kommer att publiceras i en antologi.

Praktiskt upplägg

Temats grundstruktur bygger på tre poänggivande kursmoment som knyts samman med en löpande seminarieserie och avslutas med en workshop. Seminarierna utgörs av textseminarier där aktuell forskning inom temat diskuteras. Doktoranderna kommer även att beredas tillfälle att ventilera egna texter i samband med de olika kursmomenten och minst en gång per termin kommer en internationell gästföreläsare bjudas in. I perioder kan seminarierna sammanfalla med, och ingå i, de olika kursmomenten.

Resterande poänggivande kursmoment om 5 hp var är fördelade över var sin termin.

Samarbetande lärare och forskare

  • Jacob Derkert, Musikvetenskap, Institutionen för kultur och estetik
  • Mats Burström, Arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  • Fredrik Fahlander, Arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  • Thomas Götselius, Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik
  • Alison Klevnäs, Arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  • Emma H. Molin, Idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik
  • Catharina Nolin, Kulturarvsstudier Institutionen för kultur och estetik
  • Mårten Snickare, Konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik
  • Lena Sjögren, Antikens kultur och samhällsliv, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  • Adam Wickberg Månsson, Litteraturvetenskap, Institiutionen för kultur och estetik

Kontakt

Koordinator: Alison Klevnäs, Arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

This page in English: Materiality and the Human