Kursens innehåll

Vi är och har en kropp, och därför har teorier kring kroppslighet handlat om att både vara och att göra. Frågan om varat kan sägas börja ”inifrån” och berör forskningsfält som fenomenologi och psykoanalys, medan frågan om att göra kropp istället börjat ”utifrån” och snarare anlagt semiotiska och ideologikritiska perspektiv.

Kursen kommer dock att söka problematisera denna uppdelning, liksom tidigare gjorts med den historiska uppdelningen i kropp och själ, och söka överskrida den genom att fokusera teoretiska begrepp som process, liminalitet, performativitet och den levda kroppen, samt fördjupa nyare teoribildningar som posthumanism och cripteori. Genusperspektivet kommer att vara genomgående i kursen, som förutom inom fakultetens ram ges i samarbete med Genusakademin. Olika aspekter av den könade kroppen i relation till teori och praktik blir centrala i diskussionerna kring trans*, funktionalitet, materialitet och förhållandet till den Andra.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska doktoranden kunna:

  • urskilja och överblicka olika teorier om kroppen och dess relation till självet, samhället och naturen;
  • beskriva forskningsläget och diskutera och kritiskt reflektera över definitioner, avgränsningar och problem;
  • redogöra för och kritiskt diskutera den egna teoritillämpningen;
  • utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt kritiskt diskutera begrepp som process, liminalitet, performativitet, och den levda kroppen;
  • redogöra för och kritiskt diskutera nyare teoribildningar som posthumanism och cripteori

Praktisk information

Obligatorisk närvaro. Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminariediskussionerna och en muntlig presentation som även lämnas in skriftligt. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationsuppgifter och fullgjord närvaro.

Litteraturlistan kommer att publiceras i januari.

Undervisningsspråk: Undervisningen sker på svenska eller engelska.

Period: VT19, prel. vecka 12-15 (18/3 – 9/4)

Kursansvarig: Professor Kristina FjelkestamInstitutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Course information in English: The Body in Theory and Practice

Kursen ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Litteraturlista publiceras i januari 2019.