Kursens innehåll

I kursen behandlas olika kroppsliga liminala tillstånd och extatiska gränsöverskridanden, som exempelvis berusning, transens föreställningsvärldar och former, sexuella riter, samt schamanism i olika kulturer. I kursen fokuseras på kulturella uttryck och praxis utifrån centrala teoretiska begrepp som ritual, liminalitet, performance och performativitet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:

  • Analysera och överblicka olika former av extas, berusning, rituell besatthet och schamanism.
  • Diskutera forskningsläget ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och kritiskt reflektera över definitioner, avgränsningar och problem.
  • Redogöra för och problematisera några ritteoretiska paradigm, med ett särskilt fokus på begreppen liminalitet, performance, performativitet och genus.
  • Självständigt och kritiskt förhålla sig till teoretiska perspektiv och begrepp och integrera dem i forskningsfrågor.

Praktisk information

Kursen har obligatorisk närvaro.

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och exkursioner, där olika kulturella uttryck som film och föremål kommer att analyseras. Delar av undervisningen sker i samarbete med kursen Corpus workshop.

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter till seminarierna, aktivt deltagande i exkursioner samt en avslutande essä. För att få slutbetyg på kursen krävs godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter och fullgjord närvaro.

Period: Kursen ges under andra halvan av höstterminen 2017.

Preliminära datum:

  • 10/11, kl 13-16, Ritual Possession: Embodiment, Agency, and Selfhood (Niklas Foxeus)
  • 16/11, kl 13-16, Out of the Body: 'Astral Travels' and Embodied Cognition (Egil Asprem)
  • 23/11, kl 13-16, Intoxication – Habitual Change of Bodily and Social States (Karin Sennefelt)
  • 30/11, kl 13-16, Sexuality and Aesthetics (Kristina Fjelkestam)

Länk till schemat i TimeEdit.

Undervisningsspråk: Engelska

Kursansvarig: Niklas Foxeus

Koordinator för temat: Karin Sennefelt

Kursens engelska benämning: The Body in Ecstasy: Obsession and Intoxication

Kursen är en del av temat Kroppslighet i teori och praktik / Corporeality in theory and practice