Teman

Tema: Miljöorienterad humaniora (startar hösten 2018)

Temat Miljöorienterad humaniora närmar sig humaniora från ett tvärvetenskapligt perspektiv för att rekonfigurera och utveckla området i ljuset av en förståelse av mänskliga och mer-än-mänskliga ekologier. Det växande forskningfältet miljöhumaniora utforskar frågor om hållbarhet, problematiserar människans överskridande av sina befogenheter och utmanar traditionella uppfattningar om vad det innebär att vara människa.

I centrum för temat står tvärvetenskapliga samarbeten. Doktoranderna får utarbeta analytiska och praktiska verktyg med vilka de kreativt och kritiskt kan angripa angelägna miljöfrågor.

Temat löper på två år, med början HT 2018; en fempoängskurs erbjuds per termin. Temat ges på engelska.

Tema: Världslitteratur och textkulturer (startar hösten 2018)

Temat Världslitteratur och textkulturer tar ett brett grepp på frågor rörande textualitet och tvärkulturell komparation: Vad händer när texter remedieras, redigeras, förflyttas eller översätts? Vilka metoder finns tillgängliga för studiet av texter? Hur kan textteori, översättningsteori och världslitterära perspektiv belysa varandra? 

Temat kommer att förse deltagare med grundläggande och uppdaterad teoretisk kunskap gällande mediespecifika textdefinitioner, det “textuella tillståndet” (Jerome McGann), filologi i historisk och samtida bemärkelse, arkivforskning, översättning, kulturspecifika perspektiv på textanalys, samt de metodologiska utmaningar som uppstår i kölvattnet på den kulturella globaliseringen.

Temat löper på två år, med början HT 2018; en fempoängskurs erbjuds per termin. Temat ges på engelska. 

Världslitteratur och textkulturer: Definitioner, 5.0 hp (HT18)

Kursen undersöker vad en text är eller kan vara, särskilt i ljuset av tre medietekniker: muntlighet, det tryckta ordet samt digitala medier. Ett centralt begrepp i detta moment är ”entextualisering” (”entextualisation”), som anger de många sätt på vilket verbala utsagor – också muntliga – kan kopplas loss från sin ursprungskontext och bli flyttbara och citerbara, men även föränderliga.

Världslitteratur och textkultur: Metoder, 5.0 hp (VT19)

Kursen ”Metoder” undersöker filologi – både som historisk företeelse men också som en aktuell och tvärkulturell metod – samt arkivforskning, textkritik, och aktuell litterär tolkningspraktik.

Världslitteratur och textkulturer: Översättning, 5.0 hp (HT19)

Kursen ”Översättning” behandlar översättning, flerspråkighet och reception ur litterär synvinkel. Särskild vikt kommer att läggas vid kulturella och sociologiska aspekter av översättning, och hur dessa inverkar på litterära texters föränderlighet i tid och rum.

Världslitteratur och textkulturer: Texter i rörelse, 5.0 hp (VT20)

Kursen ”Texter i rörelse” berör kultur- och språkspecifika aspekter av textförståelsen, samt ”bibliomigrancy”, alltså det sätt på vilket böcker färdas globalt, samlas i bibliotek och materialiseras i specifika offentligheters version av ”världslitteratur”.

Tema: Människa och materialitet — Materiality and the Human (startar hösten 2017)

Hösten 2017 startar temat Materiality and the Human. Målet med temat är att ge en kvalificerad och tvärvetenskaplig forskarutbildning genom att problematisera centrala begrepp som agens och materialitet i humanistisk forskning. Detta uppnås genom att lyfta fram det materiellas betydelser i olika sociala och kulturella sammanhang.

Den materiella vändningen, 5.0 hp (HT17)

Kursen ger en uppdaterad översikt av hur kritisk tvärvetenskaplig forskning kring materialitet bedrivs idag. Här ingår förutom new materialism, posthumanism och materiell medieforskning, även det framväxande forskningsfältet kring antropocen. Denna kurs är öppen för doktorander som vill orientera sig inom fältet och dess aktuella formering och syftar även till att hjälpa doktoranderna att därigenom situera sin egen forskning.

Bilders agens: Materialitet och visuell kultur, 5.0 hp (VT18)

I kursen undersöker doktoranden materialitet och visualitet som två interagerande betydelseskapande aspekter av människors levda värld. Bilders materialitet, liksom materiella objekts visualitet, studeras och problematiseras.

Fältstudie: Det materiella i samhället, 5.0 hp (HT18)

Kursen är en individuell fältstudie med syfte att ge fördjupade insikter om det materiellas betydelse inom ett utvalt fält i dagens samhälle. Kursen syftar till att lyfta frågor kring samspelet mellan människorna och det materiella samt oavsiktliga och dolda effekter som det materiella kan ha i olika sociala och kulturella sammanhang.

Workshop: Människa och materialitet, 5.0 hp (VT19)

Kursen syftar till att doktoranden ska kunna identifiera och lyfta fram ett sammanhang i sitt avhandlingsprojekt där det materiella har betydelse, samt skriva en publicerbar forskningsartikel om detta sammanhang. Kursen har formen av en workshop dit ett par internationellt framstående forskare som arbetar inom temat bjuds in i egenskap av mentorer och bollplank.

Tema: Språk och makt (startar hösten 2017)

Språket används för att erövra och upprätthålla makt, men också för att protestera mot rådande maktförhållanden. Temat ägnar sig åt förhållandet mellan språkliga medel och den makt som utövas i samhället, politiken, medierna och konsten.

Hösten 2017 startar temat Språk och makt.

Maktens ord, 5.0 hp (HT17)

Kursen ger en teoretisk och metodologisk bas till hur makt utövas med hjälp av språk. Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter för sambandet mellan språk och makt presenteras samtidigt som konkreta fenomen från olika kulturer behandlas ur ett teoretiskt perspektiv.

Mediernas makt och språk, 5.0 hp (VT18)

Kursen belyser språkets roll i den mediala diskursen i olika perspektiv och ger på så sätt fördjupade insikter i de komplexa maktförhållanden som råder där. I kursen diskuteras mediernas olika roller i demokratier och diktaturer samt mediernas beroende av institutioner, myndigheter och organisationer.

Översättning och makt, 5.0 hp (HT18)

Kursen syftar till att ge en översikt över hur temat språk och makt manifesteras inom området litterär översättning. Ingen översättning äger rum utan att frågor om maktförhållanden aktualiseras. Det gäller såväl i ett makroperspektiv som i ett mikroperspektiv. Översättaren är både utsatt för och besitter makt.

Språk och identitet – i språkpolitik och minoritetsspråk, 5.0 hp (VT19)

Kursen ger en teoretisk och metodologisk bas till förståelse för hur språk, makt, identiteter och språkpolitik interagerar, samt hur denna interaktion påverkar val av språkliga uttryck. Olika teoretiska utgångspunkter används samtidigt som konkreta exempel i form av fallstudier med både kvalitativa och kvantitativa inslag diskuteras.

Tema: The Dynamics of Multilingualism

Hösten 2017 går temat The Dynamics of Multilingualism in på sitt andra och sista år. Höstens kurs, Dislocations, kräver inga tidigare studier inom temat.

Temats övergripande syfte är att belysa behovet av ett multidisciplinärt förhållningssätt till den globala utmaningen som utgörs av ökad mobilitet och flerspråkighet.

Dislokationer—Dislocations, 5 hp (HT17)

Kursen ges inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen går under hela HT 2017 och är en del av temat Flerspråkighetens dynamik.

Diasporor—Diasporas, 5 hp (VT18)

Inom kursen utforskar studenterna olika frågor rörande kunskaper inhämtade genom kursen ”Dislocations” genom empirisk analys av data relaterat till vitt skilda språkliga fenomen.

Tema: Corporeality in Theory and Practice

Temat Corporeality in Theory and Practice går hösten 2017 in på sitt andra och sista år. Höstens kurs, The Body in Ecstasy, kräver inga tidigare studier inom temat.

Hur kulturer uppfattar kroppen är ett av deras mest fundamentala och avslöjande element, och hur individer uppfattar sin egen kropp relaterar till deras identitet i den mest grundläggande bemärkelse.

Kroppen i extas: besatthet och berusning, 5 hp (HT17)

Kursen behandlar olika kroppsliga liminala tillstånd och extatiska gränsöverskridanden, som exempelvis berusning, transens föreställningsvärldar och former, sexuella riter, samt schamanism i olika kulturer.

Teman

Här finns allmän information om teman och de poänggivande momenten.