Teman

Tema: Rumslighet och plats i modern humaniora (startar HT19)

Temat tar upp frågeställningar om hur människor finner mening genom rum, platser och landskap, hur utformandet av olika rum och platser påverkar och återspeglar sociala relationer och identiteter, både ur ett historiskt och samtida perspektiv, samt vilka politiska, kulturella och sociala ändamål dessa utformningar tjänat.

Tema: Flerspråkighetens dynamik (startar HT19)

Temats övergripande syfte är att belysa behovet av ett multidisciplinärt förhållningssätt till den globala utmaningen som utgörs av ökad mobilitet och flerspråkighet. Temat utgörs av fyra huvudkomponenter, som behandlar olika språkbruk och andra semiotiska uttryck som uppstår i möten mellan människor från olika kulturella och språkliga bakgrunder.

Tema: Miljöorienterad humaniora

Temat närmar sig humaniora från ett tvärvetenskapligt perspektiv för att rekonfigurera och utveckla området i ljuset av en förståelse av mänskliga och mer-än-mänskliga ekologier.

Världslitteratur och textkultur: Metoder, 5.0 hp (VT19)

Kursen ”Metoder” undersöker filologi – både som historisk företeelse men också som en aktuell och tvärkulturell metod – samt arkivforskning, textkritik, och aktuell litterär tolkningspraktik.

Världslitteratur och textkulturer: Översättning, 5.0 hp (HT19)

Kursen ”Översättning” behandlar översättning, flerspråkighet och reception ur litterär synvinkel. Särskild vikt kommer att läggas vid kulturella och sociologiska aspekter av översättning, och hur dessa inverkar på litterära texters föränderlighet i tid och rum.

Världslitteratur och textkulturer: Texter i rörelse, 5.0 hp (VT20)

Kursen ”Texter i rörelse” berör kultur- och språkspecifika aspekter av textförståelsen, samt ”bibliomigrancy”, alltså det sätt på vilket böcker färdas globalt, samlas i bibliotek och materialiseras i specifika offentligheters version av ”världslitteratur”.

Workshop: Människa och materialitet, 5.0 hp (VT19)

Kursen syftar till att doktoranden ska kunna identifiera och lyfta fram ett sammanhang i sitt avhandlingsprojekt där det materiella har betydelse, samt skriva en publicerbar forskningsartikel om detta sammanhang. Kursen har formen av en workshop dit ett par internationellt framstående forskare som arbetar inom temat bjuds in i egenskap av mentorer och bollplank.

Språk och identitet – i språkpolitik och minoritetsspråk, 5.0 hp (VT19)

Kursen ger en teoretisk och metodologisk bas till förståelse för hur språk, makt, identiteter och språkpolitik interagerar, samt hur denna interaktion påverkar val av språkliga uttryck. Olika teoretiska utgångspunkter används samtidigt som konkreta exempel i form av fallstudier med både kvalitativa och kvantitativa inslag diskuteras.

Teman

Här finns allmän information om teman och de poänggivande momenten.

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se