• Årlig uppföljning av antal deltagande i de poänggivande momenten.
  • Kursvärderingar av de poänggivande momenten (såväl fakultetsgemensamma kurser som kurser inom teman).

Koordinator av ett tema skriver en kort reflekterande rapport när ett tema avslutas. En sammanställning görs av de aktiviteter som varit. Med fördel kan kortare utvärderingar göras och sammanställas under de två år som ett tema löper.

Forskningssekreteraren presenterar underlaget i utskottet som föreslår nämnden eventuell utökning av vissa kurser eller nedläggningar.

Uppföljningen ska presenteras för nämnden på första sammanträdet varje kalenderår. Beslut om inrättande av nya kurser och teman får fattas tidigast på efterföljande nämndsammanträde. Extern utvärdering av hela verksamheten genomförs första gången 2019 och sedan vartannat eller vart tredje år.