Presentation

Lingvistisk etnografi lämpar sig väl för forskning om språk och interaktion i såväl informella som institutionella miljöer. Utgångspunkten är att näranalyser av språk och interaktion bidrar med insikter om hur social ordning, maktrelationer och kulturella värden förhandlas. Sammanförandet av lingvistik och etnografi främjar såväl reflexivitet i forskningsprocessen som fördjupning av språkliga analysverktyg.

Kursens innehåll

I kursen introduceras, diskuteras och problematiseras lingvistisk etnografi och dess bidrag till forskning om språk och identitet med tonvikt på flerspråkighet såväl i utbildningskontexter som i andra sociala kontexter. I kursen läggs särskilt fokus på analys och presentation av interaktionella data.

Doktoranden ska i kursen bland annat kritiskt diskutera på vilket sätt lingvistisk etnografi bidrar till studiet av språk och identitet i en viss social kontext samt kritiskt diskutera centrala teoretiska och metodologiska principer med utgångspunkt i egna data och/eller annan forskning.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera, utvärdera och problematisera på vilket sätt lingvistisk etnografi (LE) bidrar till studiet av språk och identitet i en eller flera social/a kontext/er.
 • med ett kritiskt förhållningssätt redogöra för och diskutera processer som rör datainsamling och analyser i LE med utgångspunkt i egna data och/eller annan forskning.
 • med ett kritiskt förhållningssätt redogöra för och diskutera centrala teoretiska och metodologiska principer inom etnografisk forskning med utgångspunkt i egna data och/eller annan forskning.

Praktisk information

Kursen omfattar åtta kurstillfällen och ges under maj och juni månad. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro, där studenterna förväntas delta aktivt. Kursen examineras genom skriftliga analysuppgifter i form av seminarieuppgifter under kursens gång samt i form av ett utkast till ett artikelmanus vid kursens slut. Detta manus kan vara en forskningsöversikt avseende ett väl avgränsat område, en bokrecension eller ett annat mindre arbete med inriktning mot lingvistisk etnografi.

Kursen omfattar åtta tillfällen med följande innehåll:

 1. 3/5 09.00-12.30: Introduktion till kursen, förmiddagspass med gästföreläsare professor Angela Creese, University of Birmingham, UK: Linguistic ethnography – why, what and how
 2. 3/5 13.30-16.30: Eftermiddagspass med Angela Creese, forts. (introduktion av seminarieuppgift: theoretical histoires)
 3. 9/5 13.00-16.00: Goffman and the analysis of situated interaction (including audio transkriptions) analysis task (CTF/ISD)
 4. 17/5 13.00-16.00: Redovisningsseminarium: theoretical histoires (CTF)
 5. 24/5 13.00-16.00: Interaktionsanalys - video. Workshop. (BUV)
 6. 30/5 13.00-16.00: LE and multilingual classrooms (ISD)
 7. 4/6 9.30-12.00: Gästföreläsning med professor Ben Rampton, King’s College, London
 8. 4/6 14.00-17.00: Redovisningsseminarium (discussion of final course task – or draft thereof. Peer reviewing of the drafts). (CTF/ISD)

Undervisningsspråk: Engelska. Dock kan diskussionsinlägg och skriftlig examinationsuppgift göras på både svenska och engelska.

Notice for English-speaking students: The lectures and seminars will be held in English. However, discussions and written assignments can be held/written either in English or Swedish

Period: maj—juni 2018

Kursansvarig: universitetslektor Christina Hedman

Engelsk benämning: Linguistic Ethnography

Kursens ges av Institutionen för språkdidaktik