Allmänt om teman

Ett tema ska alltid vara präglat av tvärvetenskap och ha deltagande lärare från flera ämnen. Temat bör inkludera ett större antal ämnen och institutioner och ska samtidigt vetta mot en tydligt avgränsad frågeställning och/eller teoribildning som är aktuell inom humanistisk forskning.

Innehållet i ett tema måste vara relevant för ett antal ämnen och flera institutioner vid fakulteten, dvs. ha tillräcklig bredd för att intressera doktorander i olika ämnen. Samtidigt ska den vara tydligt avgränsad och knyta an till aktuella frågeställningar inom forskningen, alltså tillräckligt smalt för att kunna ges på 20 hp över 2 år.

Allmänt om fristående kurser

Fakultetsgemensamma kurser kan vara teori- och metodkurser liksom mer praktiskt orienterade kurser, och kan ha olika omfång beroende på kursens innehåll och dess omfattning.

Dessa kurser, som ges med tvärvetenskapliga inslag för en större grupp doktorander från flera forskarutbildningsämnen, ska kunna utnyttja den kompetens som redan finns vid institutionerna och samtidigt bidra till att utveckla och höja den.

Praktiskt om att lämna in förslag

Förslag på teman och deras genomförande ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om att få genomföra ett tema ska innehålla en plan för genomförandet (arbetsformer och tidsplan), de ingående delarna (kurser, seminarier m.m.), planerad progression, budget och en plan för utvärdering av temat (se mall för anhållan om inrättande av tema).

Utkast till kursplaner för kurser såväl som för poänggivande moment inom teman ska också bifogas anhållan.

Använd rubrikerna för kurs på forskarnivå i SISU och bifoga utkasten i Wordformat.

Anhållan ska skickas in av institutionens prefekt.

Bedömningspunkter

Utskottet har bestämt några huvudsakliga bedömningspunkter särskilt ligger till grund för utskottets urval (här presenterade i bokstavsordning):

  • Gemenskap för fakultetens doktorander
  • Interdisciplinära samarbeten
  • Internationalisering
  • Motivering / Reflektion kring temats eller kursens syfte och relevans
  • Målgruppsanalys
  • Nytänkande och originalitet
  • Tvärvetenskaplighet
  • Vetenskaplig kvalitet

Utskottet kommer också grunda sitt förslag på kvaliteten på kursplaner, litteraturlistor och seminarieöversikter, samt på dessas grad av färdigställande.