Aktuellt 2018

Även i år erbjöds möjligheten för potentiella förslagsgivare att skicka in idéer och utkast till forskningssekreteraren redan den 15 maj. På så sätt var det möjligt, dels att para ihop liknande bidrag med varandra direkt, dels också att sammanställa och skicka ut dessa förslag till alla lärare och forskare, så att de får möjlighet att "hoppa på" ett projekt medan det fortfarande håller på att ta form.

Allmänt om teman och kurser

Innehållet i ett tema måste vara relevant för ett antal ämnen och flera institutioner vid fakulteten, dvs. ha tillräcklig bredd för att intressera doktorander i olika ämnen. Samtidigt ska den vara tydligt avgränsad och knyta an till aktuella frågeställningar inom forskningen, alltså tillräckligt smalt för att kunna ges på 20 hp över 2 år.

Fakultetsgemensamma kurser kan vara teori- och metodkurser liksom mer praktiskt orienterade kurser och ha olika omfång beroende på kursens innehåll och dess omfattning.

Förslag på teman och deras genomförande ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om att få genomföra ett tema ska innehålla en plan för genomförandet (arbetsformer och tidsplan), de ingående delarna (kurser, seminarier m.m.), planerad progression, budget och en plan för utvärdering av temat (se mall för anhållan om inrättande av tema).

Utkast till kursplaner för kurser såväl som för poänggivande moment inom teman ska också bifogas anhållan.

Använd rubrikerna för kurs på forskarnivå i SISU och bifoga utkastet i Wordformat.

Anhållan ska skickas in av institutionens prefekt.

Bedömningspunkter

Utskottet har bestämt några huvudsakliga bedömningspunkter särskilt ligger till grund för utskottets urval (här presenterade i bokstavsordning):

  • Gemenskap för fakultetens doktorander
  • Interdisciplinära samarbeten
  • Internationalisering
  • Motivering / Reflektion kring temats eller kursens syfte och relevans
  • Målgruppsanalys
  • Nytänkande och originalitet
  • Tvärvetenskaplighet
  • Vetenskaplig kvalitet

Utskottet kommer också grunda sitt förslag på kvaliteten på kursplaner, litteraturlistor och seminarieöversikter, samt på dessas grad av färdigställande.

Deadline

Sista dag att skicka in de färdiga förslagen är fredagen den 9 november 2018.