Allmänt om fristående kurser

Fakultetsgemensamma kurser kan vara teori- och metodkurser liksom mer praktiskt orienterade kurser, och kan ha olika omfång beroende på kursens innehåll och dess omfattning.

Dessa kurser, som ges med tvärvetenskapliga inslag för en större grupp doktorander från flera forskarutbildningsämnen, ska kunna utnyttja den kompetens som redan finns vid institutionerna och samtidigt bidra till att utveckla och höja den.

Praktiskt om att lämna in förslag

Förslag på fristående kurser och deras genomförande ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Utkast till kursplaner för kurser ska bifogas anhållan. Använd rubrikerna för kurs på forskarnivå i SISU och bifoga utkasten i Wordformat.

Om en kurs redan tidigare har erbjudits av forskarskolan kan en avsiktsförklaring skickas istället för en anhållan.

Anhållan eller avsiktsförklaring ska skickas in av institutionens prefekt.

Bedömningspunkter

Utskottet har bestämt några huvudsakliga bedömningspunkter särskilt ligger till grund för utskottets urval (här presenterade i bokstavsordning):

  • Gemenskap för fakultetens doktorander
  • Interdisciplinära samarbeten
  • Internationalisering
  • Motivering / Reflektion kring temats eller kursens syfte och relevans
  • Målgruppsanalys
  • Nytänkande och originalitet
  • Tvärvetenskaplighet
  • Vetenskaplig kvalitet

Utskottet kommer också grunda sitt förslag på kvaliteten på kursplaner, litteraturlistor och seminarieöversikter, samt på dessas grad av färdigställande.