Allmänt om fristående kurser

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder en löpande kursverksamhet, som ska bestå av fristående kurser. Dessa ska bygga på samarbeten mellan fakultetens ämnen eller på särskilda kompetenser inom enskilda områden. Kurserna ska vara tillräckligt breda för att vara till gagn för doktorander från en rad forskarutbildningsämnen, vara problematiserande samt erbjuda en tydlig vetenskaplig fördjupning. Utrymme kan också finnas för färdighetskurser, samt mer specialiserade kurser som kan förväntas locka doktorander från mindre delar av fakulteten.

Kursverksamheten ska även fortsättningsvis uppmuntra internationellt utbyte – till exempel i form av gästföreläsare – för att på så sätt bidra till att säkerställa kvaliteten på forskarutbildningen. Kontaktytor mellan doktorander sinsemellan och mellan doktorander och seniora forskare ökar doktorandernas möjligheter till nätverksskapande, liksom deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt.

Kursutbudet som helhet kan omfatta kurser både på svenska och på engelska.

Bedömningspunkter

Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor (HUGO) granskar kursförslagen samt föreslår utbud inom kursverksamheten för fakultetsnämnden. Följande huvudsakliga bedömningspunkter ligger till grund för urvalet (här presenterade i bokstavsordning):

  • Gemenskap för fakultetens doktorander
  • Interdisciplinära samarbeten
  • Internationalisering
  • Motivering / Reflektion kring kursens syfte och relevans
  • Målgruppsanalys
  • Nytänkande och originalitet
  • Tvärvetenskaplighet
  • Vetenskaplig kvalitet

HUGO:s granskning grundar sig också på kvaliteten på kursplaner, samt i förekommande fall litteraturlistor och seminarieöversikter.

Praktiskt om att lämna in förslag

Förslag på fristående kurser och deras genomförande ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Utkast till kursplaner för kurser ska skapas i SISU och bifogas anhållan.

Om en kurs redan tidigare har erbjudits av forskarskolan kan en avsiktsförklaring skickas istället för en anhållan. Ta kontakt med forskningssekreteraren i dessa fall.

Anhållan eller avsiktsförklaring ska skickas in av institutionens prefekt.

Finansiering

Alla fristående kurser som erbjuds inom Humanistiska fakultetens forskarskola erhåller en så kallad grundtilldelning om 16 tkr/hp. Kurser kan i särskilda fall också beviljas endera av två högre belopp. Skäl till detta kan exempelvis vara att kursen ges för första gången och därför kräver mer resurser för dess framtagning, eller att kursen har högre kostnader eftersom den innefattar ett internat, gästföreläsare eller andra externa aktörer, extra lärarresurser, en exkursion osv. Kursgivaren kan i sådana fall erhålla antingen 20 tkr/hp eller som mest 25 tkr/hp. I dessa fall ska institutionen skicka med en detaljerad budget, där de högre kostnaderna motiveras.