Kursens innehåll

I kursen analyseras och tränas olika typer av vetenskapliga och populärvetenskapliga muntliga presentationer på svenska och engelska för att möta olika behov och genrekonventioner, dels inom för forskare olika återkommande situationer, dels avseende de skillnader som finns mellan de två språken. Teoretiskt vilar kursen på ett retoriskt strategiskt förhållningssätt, vilket innebär att varje presentation tar avstamp i analys av språkliga och retoriska resurser i relation till genre och olika situationers kommunikativa villkor.

Kursen syftar till att utifrån retorisk teori ge färdigheter inom flera genrer som är relevanta för forskare, såsom konferens- och posterpresentationer, moderering, populärvetenskap, medieframträdanden etc. Den praktiska träningen utgår från situationsanalys grundad i retorikens teorier, begrepp och resurser, något som ger beredskap att presentera forskning inom olika muntliga akademiska genrer och vid internationella framträdanden.

I kursen ingår skriftlig retorisk planering, praktiska muntliga övningar, respons på andras framträdanden, moderering, träning i att ställa vetenskapligt relevanta frågor till andras presentationer samt teoretiskt förankrad självreflektion. De muntliga presentationerna kräver därtill noggranna förberedelser och övning. Olika former av tekniskt stöd tas upp. Möjlighet ges till inspelning av egna framträdanden för att vidare analysera och utveckla den egna framträdandetekniken.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • ge muntliga presentationer på ett tydligt och övertygande sätt inom genrer som forskare möter i sin professionella verksamhet
  • ge konstruktiv kritik på andras presentationer vad gäller funktion, genre- och mottagaranpassning samt följsamhet mot normer
  • planera och reflektera teoretiskt och funktionellt kring de egna presentationerna och sin lärandeprocess

Praktisk information

Kursen har följande obligatoriska moment: fyra skriftliga situationsanalyser, fyra muntliga presentationer (valfritt engelska eller svenska) samt respons- och reflektionsuppgifter på både svenska och engelska. Närvaro är obligatorisk.

Kursen examineras genom en konferenspresentation för en inbjuden publik i hörsal på svenska eller engelska. I examinationen ingår att skriva en situationsanalys, moderera konferensen, ställa vetenskapligt relevanta frågor till andras presentationer samt att skriva en teoretiskt förankrad självreflektion över examinationstillfället.

Max 10 studenter. Kursen ges under 5 veckor med ett seminarium varje vecka, totalt fem seminarier. Undervisningen ges i form av seminarier.

Undervisningsspråk: Undervisningen sker på svenska och engelska.

Period: 20/2 - 22/3, VT20

Kursansvarig: Gunilla M Almström Persson

Course information in English: Practical Rhetoric Across Academic Genres

Kursen ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet i samarbete med Engelska institutionen