Presentation

Den medeltida liturgin var ett allomfattande totalkonstverk där konst, musik, litteratur och arkitektur tillsammans skapade en helhet. På grund av kyrkans centrala roll och starka ställning under medeltiden kan liturgin sägas ha fungerat som ett kulturellt massmedium; den genomsyrade den medeltida tankevärlden såväl som det vardagliga livet och nådde därmed områden långt utanför kyrkorummet. För en djupare förståelse av medeltida kulturhistoria är därför kunskap om den medeltida liturgin nödvändig.

Kursens innehåll

Kursen syftar till att introducera doktorander till den medeltida kyrkans liturgi, såsom den kom till uttryck i klostren, katedralerna och i sockenkyrkorna. Kursens fundament utgörs av den intellektuella och materiella kultur som omgärdade liturgin. Det liturgiska källmaterialet är stort, mångskiftande och ofta svåröverskådligt. Att kunna navigera bland detta, att aktivera och tolka olika typer av källor är en viktig färdighet som lyfts fram och övas under kursen.

Den medeltida intellektuella kulturen var i mångt en tolkande kultur. Ett sådant hermeneutiskt perspektiv på liturgin behandlas också i kursen utifrån olika medeltida utläggningar, liturgiska kommentarer samt predikomaterial. Sammantaget vittnar dessa om den idévärld som kom till uttryck i liturgin.

Kursen anlägger ett tvärvetenskapligt syn- och tillvägagångssätt med utgångspunkt i områdena konstvetenskap, latin och musikvetenskap, men med nära anknytning till angränsande discipliner av vikt för att kunna tolka materialet, såsom historia och teologi. Forskningsmetoder och centrala teoribildningar som engagerar medeltidsforskningen i stort aktiveras i kursen, som exempelvis forskning om emotioner, minne, oralitet, performativititet, rum och närvaro, samt materialitet.

Lärandemål

För godkänt betyg på kursen ska doktoranden kunna:

  • redogöra för den medeltida mässans och tidegärdens uppbyggnad samt för liturgiska rum och föremål;
  • söka fram källmaterial för att studera olika aspekter av den medeltida liturgiska kulturen;
  • tillämpa forskningsmetoder och teorier som är relevanta för materialet;
  • analysera och reflektera kring relationer mellan rit/ritual, kyrkorum och föremål;
  • beskriva, analysera och reflektera kring sitt forskningsämne med beaktande av aspekter som behandlats under kursen.

Praktisk information

Undervisningen på kursen sker koncentrerat för att underlätta deltagande för inresande doktorander. Vi planerar för totalt fyra träffar, med ett första undervisningstillfälle om en halvdag med en presentation av kursen och introducerande föreläsningar av de tre huvudlärarna. De övriga tre träffarna planeras omfatta två heldagar vardera. Vid dessa tillfällen kommer olika områden som rör den medeltida liturgin att behandlas i form av föreläsningar av huvudlärarna och inbjudna specialister samt seminarier.

Vid varje två-dagarsträff kommer också ett on-site-seminarium att äga rum, det vill säga ett aktiverande seminarium förlagd utanför universitetet (kyrkorum/arkeologisk plats/bibliotek och arkiv). Doktoranderna presenterar där sina seminarieuppgifter i form av korta PM som ligger till grund för diskussioner med rumslig och/eller materiella undersökningar av varierande slag på platsen.

Deltagande i kursträffarna är obligatoriskt. Doktoranderna förväntas delta aktivt genom presentationer av egna PM, genom diskussion av de andra doktorandernas presentationer samt genom undersökningar och analyser av material individuellt eller i grupp.

Kursen examineras dels genom muntliga redovisningar och diskussioner baserade på skriftliga PM som presenteras på on-site-seminarierna, dels genom ett längre skriftligt arbete i form av ett konferenspaper (20 min) – gärna baserat på doktorandens eget ämne – där aspekter som diskuterats på kursen behandlas. Det sista kurstillfället utformas som en mini-konferens där doktoranderna bereds tillfälle att presentera sitt eget och diskutera de andras konferensbidrag.

Notice for English-speaking students: The lectures and seminars will be held in Swedish. Language proficiency (i.e. reading and listening comprehension) in Swedish is therefore required. However, written and oral assignments and examinations can be performed either in English or Swedish.

PeriodVT 2019

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Docent Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen.

Undervisande lärare: Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen; Karin Strinnholm Lagergren, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet; Mia Åkestam, Institutionen för kultur och estetik.

Engelsk benämningMedieval Liturgy in Medieval Culture

Kursen ges av Romanska och klassiska institutionen.