Presentation

Vad gör humanistens arbete angeläget? Hur kan vi beskriva vår forskning på ett problemdrivet sätt, ja hur kan vi ringa in något som ett humanvetenskapligt kunskapsproblem? Syftet med kursen är att träna deltagarna i att formulera hur deras forskningsproblem är situerade i vetenskapliga, kulturella eller politiska sammanhang. Tre situerade fenomen står i fokus: forskningsfrågors formande, teoriers betydelse och metoders inflytande. Kursen ökar medvetenheten om hur forskningsproblem skapas på det humanvetenskapliga fältet och hur den individuella forskningsuppgiften kan ramas in och göras mer brännande.

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att identifiera och reflektera över hur humanvetenskapliga kunskapsproblem och forskningsangelägenheter formas i vetenskapliga, kulturella och politiska sammanhang. Kunskapsproblem diskuteras som ”situerade” i tid och rum, och tre situerade fenomen står i fokus: forskningsfrågors formande, teoriers betydelse och metoders inflytande. Kursen ökar medvetenheten om hur angelägna forskningsproblem skapas på det humanvetenskapliga fältet.

Lärandemål

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över, samt presentera och diskutera, såväl muntligt som skriftligt, hur humanvetenskapliga kunskapsproblem formas i vetenskapliga, kulturella och politiska sammanhang
  • visa fördjupad insikt i hur humanvetenskapliga kunskapsproblem är situerade i sammanhang som präglas av såväl disciplinära traditioner som mångvetenskapliga fält
  • visa fördjupad insikt i hur forskningsfrågor, teorier och metoder ömsesidigt bidrar till att forma humanvetenskapliga kunskapsproblem

Praktisk information

Undervisningen består av fyra obligatoriska seminarier med fokus på litteratur och diskussionsfrågor.

Kursens seminarier har en workshopliknande struktur och är väl tilltagna i tid för att ge stort utrymme för diskussion om såväl disciplinära skillnader som gemensamma ytor avseende hur forskningsfrågor, teorier och metodval är situerade. Varje workshop fokuserar på varsitt situerat fenomen, och deltagarna får mot bakgrund av litteratur och sina egna pågående forskningsprojekt aktivt arbeta med dessa fenomen och ta sig an själva hantverket av formering av forskningsfrågor, teorier och metoder och samtidigt låta detta hantverk vara föremål för kritisk reflektion.

Vid den avslutande workshopen får deltagarna presentera och argumentera för sitt kunskapsproblem och hur det är situerat i disciplinära, kulturella och/eller politiska sammanhang. Kursen lägger stor vikt vid skrivande som del av lärprocessen och kursdeltagarna ska under kursens gång skriva en reflekterande loggbok i samband med sin läsning. Denna loggbok tillgängliggörs på lärplattformen och kursdeltagarna får i uppgift att skriva kommentarer på kurskamraternas reflektioner.

Kursen examineras genom aktiv närvaro på kursens seminarier, en muntlig presentation vid kursens avslutande workshop, inlämnandet av skriftlig reflekterande loggbok under kursens gång samt en avslutande längre PM.

Period: HT 2020.

Schema:

  • Workshop 1. 2 nov kl. 10-12, 13-15
  • Workshop 2. 16 nov kl. 10-12, 13-15
  • Workshop 3. 30 nov kl. 10-12, 13-15
  • Workshop 4. 14 dec kl. 10-12, 13-15
  • Avslutande workshop 11 jan 2021 kl. 10-12, 13-15

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: professor Staffan Bergwik och docent Lisa Käll

Engelsk benämning: The Production of Knowledge in the Humanities

Kursen ges av Institutionen för kultur och estetik.