Kursens innehåll

Kursen börjar med att ta upp allmänna frågor om vetenskaplighet och vetenskaplig metod, med särskilt avseende på humaniora och samhällsvetenskap. Här behandlas frågor om kunskap, sanning, vad som skiljer olika sorters vetenskap från varandra och från former av kunskapsbildning utanför vetenskapen. Här diskuteras även frågor kring hypoteser och evidens, olika typer av vetenskapliga frågor, förklaringsbegreppet och olika förklaringsmodeller, samt kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Huvuddelen av kursen ägnas dock åt sådana metodologiska och filosofiska problem som är av särskild vikt just för humaniora, till exempel rörande mening och tolkning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor rörande ontologi och olika former av relativism. Hela kursen knyts samman med deltagarnas egna forskningsprojekt och några tillfällen ägnas åt att deltagarna själva presenterar och diskuterar metodproblem i anslutning till det egna avhandlingsarbetet.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • uppvisa en fördjupad förståelse av grundbegrepp inom humanioras vetenskapsteori och relatera dessa till egna forskningsprojekt
  • resonera kring frågor om kunskapsteoretisk, metodologisk och begreppslig status hos olika typer av vetenskaper, och särskilt den egna disciplinen

Praktisk information

Deltagande i undervisningen är obligatorisk.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningen, en muntlig presentation och två hemuppgifter. Kursen omfattar c:a 30 timmar föreläsningar/seminarier, högst ett tillfälle i veckan under ca 10 veckor.

Period: 2021-01-18 - 2021-03-22

Preliminärt schema: tisdagar 13-16

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Mikael Pettersson

Engelsk benämningPhilosophy of the Cultural Sciences​

Kursen ges av Filosofiska institutionen