Kursens innehåll

Photo: Niznajka [CC BY 4.0]

Kursen har två huvudsyften. För det första ger kursen en fördjupad kunskap i forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder i det egna forskningsarbetet, det vill säga problematik som innefattar både det som omfattas av lagen och övriga forskaretiska överväganden som alltid görs kontinuerligt av forskaren under forskningsprocessen. För det andra övas färdighet och förmåga att reflektera kring forskaretisk problematik och göra forskaretiska bedömningar vid tillämpning av etnografiska metoder. Kursen tar sin utgångspunkt i den lagstiftning och det etiska ramverk som styr humanvetenskaplig forskning. Under kursens fortsättning behandlas sedan forskningsprocessen från forskningsplanering och fältarbete till publicering och datalagring utifrån olika etiska perspektiv och den problematik som kan uppstå i spänningen mellan etiska regelverk och forskningspraktik. Undervisningen sker i form av seminarier där forskningsprocessens olika etiska frågeställningar behandlas med möjlighet att tillämpa dessa på kursdeltagarnas egna avhandlingsarbeten. Under kursen presenterar även inbjudna forskare forskaretisk problematik utifrån egen forskningserfarenhet.

OBS. Antagning sker löpande fram till kursstart, i mån av lediga platser.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • visa förmåga att kritiskt reflektera kring forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder inom det humanvetenskapliga forskningsfältet
  • visa förmåga att självständigt tillämpa forskaretiska perspektiv och göra forskaretiska bedömningar i relation till etnografiska metoder inom det humanvetenskapliga forskningsfältet
  • visa fördjupad förståelse för forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder.

Praktisk information

Kursen har följande obligatoriska moment: närvaro vid seminarier, slutförande av samtliga skriftliga och muntliga seminarieuppgifter.

Kursen examineras genom aktiv närvaro vid seminarierna, samt via en reflekterande skriftlig slutuppgift i form av ett PM.

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

NB! Kursen ges online. Viss del av seminarierna kan ske i hybridform både på campus och online.

Undervisningsspråk: Undervisningen sker på svenska.

Period: 22-10-31 - 23-01-15

Kursledning: Emil Edenborg, Henrik Johnsén, Magnus Öhlander, Susanne Ohlsson

Course name in English: Practical Research Ethics: Ethnography

Kursen ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.