Kursens innehåll

Kursens syfte är att undersöka hur föreställningar om det nordliga framträder och konstrueras i mötet mellan de romanska och de skandinaviska kulturerna. Kursen övar studenterna i att känna igen och analysera de nordliga föreställningar, förväntningar och förhandlingar som uppstår när litteratur och kultur från romanska och andra språkområden samspelar med och förmedlas till en svensk publik. Huvudfokus ligger på svenska översättningar samt reception av litteratur och kultur från främst de romanska språkområdena. Kursen syftar även till att ge förståelse för hur andra kulturer kan vara identitetsskapande för Norden. Kursen utgår ifrån översättnings- och receptionsteorier samt teoretiska begrepp såsom nordicitet och borealism och hämtar metodologisk inspiration från narratologi, imagologi, postkolonialism mm. Olika typer av relevant material studeras, till exempel läroböcker, översättningar, paratext, författarpresentationer, litteraturrecensioner och artiklar i dagspress och tidskrifter, bloggar samt litteraturprogram i radio och tv.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • med adekvata begrepp och metoder om det nordliga i romanska litteraturer och kulturer genomföra en egen forskningsuppgift
  • kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och kritiskt analysera stereotypa och komplexa föreställningar om det nordliga i olika typer av diskursivt material
  • med adekvata begrepp muntligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat relaterade till det nordliga

Praktisk information

Obligatoriska moment är: deltagande i seminarier, presentation i en workshop, samt seminarieuppgifter under kursens gång. Kursen examineras genom en kursuppsats och en muntlig presentation av egen eller annans kursuppsats.

NB! Kursen ges online och samundervisas med en kurs på avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Undervisningen sker på svenska med inslag av föreläsningar på engelska.

Period: 2022-08-29 - 2022-10-30

Kursansvarig: Mickaëlle Cedergren

Course name in English: Literature and the North: Representations, Expectations, Negotiations

Kursen ges av Institutionen för romanska och klassiska språk.